Täiskogu märtsi istungjärgul võeti vastu komitee arvamus, milles tehakse ettepanek täpsemate ja paremini toimivamate sätete ja juhtimisvahendite kohta, et rakendada uut akude ja patareide määrust sidusrühmi kaasates. Komitee arvates võiks see aidata välja töötada kogu patareide ja akude olelusringi hõlmava ELi raamistiku.

Euroopa Komisjon avaldas 10. detsembril 2020 ettepaneku võtta vastu määrus, milles käsitletakse patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid. Ettepanek on kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppega, milles innustatakse vähendama ELi majanduse CO2 heidet, et saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus.

Komitee vastuvõetud arvamuses toetatakse määruses sätestatud meetmeid: akude ja patareide uute säästvusnõuete abil edendab komisjon üleilmset rohepööret ja loob kestliku tootepoliitika raames tehtavate edasiste algatuste kava.

Oma arvamuses nõuab komitee, et uue määruse rakendamiseks määratletaks täpsemad ja paremini toimivad sätted ja juhtimisvahendid, kaasates kõiki sidusrühmi. Raportöör Bruno Choix märkis: „Määruse eesmärk on koostada patareide ja akude kogu olelusringi hõlmav liidu raamistik, mis sisaldab ühtlustatud ja rangemaid õigusnorme patareide ja akude, nende komponentide, patarei- ja akujäätmete ning ringlussevõetavate materjalide kohta. Määruse abil kavatseb komisjon edendada innovatsiooni ning ELi tehnoloogilise oskusteabe arendamist ja rakendamist.“

Kaasraportöör Frank Uhlig selgitas, et toetus võib avalduda mitmes vormis: „Akude ja patareide tarneahela jälgimiseks vajaliku hoolsuskohustuse rakendamisega seoses nõuame järelevalvesüsteemi rakendamisel täielikku läbipaistvust. Akude ja patareide ringlussevõtt, uuendamine ja korduskasutamine aitavad kindlustada eelneva väärtusahela. Ökodisaini uuringute ja arenduse toetamine on elementaarne.“

Komitee soovitab valdkonna probleemidega tegeleda, tugevdades selleks Euroopa Kemikaaliameti ning Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti rolli ja vahendeid.

Komitee teeb ettepaneku võtta kasutusele mõiste „kasutamise lõpp“, et täiendada mõistet „olelusringi lõpp“, soodustamaks patareide ja akude korduskasutust, uuendamist või neile uue elu andmist ja ringlussevõttu.

ELi turule lastavad patareid ja akud peaksid olema kogu oma olelusringi jooksul säästvad, kõrge jõudlusega ja ohutud. See tähendab akusid ja patareisid, mis on toodetud võimalikult madala keskkonnamõjuga, kasutades materjale, mis on saadud täielikus kooskõlas inimõiguste ning sotsiaalsete ja ökoloogiliste standarditega. Patareid ja akud peavad olema kauakestvad ja ohutud ning olelusringi lõpus tuleks neile anda uus otstarve, need ümber töödelda või ringlusse võtta, suunates väärtuslikud materjalid tagasi majandusse. (ks)