EESO je na marčevskem plenarnem zasedanju sprejel mnenje, ki predlaga vzpostavitev natančnejših in bolje delujočih mehanizmov in instrumentov upravljanja, v kar je treba vključiti vse deležnike. Po mnenju EESO bi to lahko prispevalo k razvoju okvira Unije, ki bi zajemal celoten življenjski cikel baterij v EU.

Evropska komisija je 10. decembra 2020 objavila predlog uredbe o baterijah in odpadnih baterijah. Predlog je v skladu z evropskim zelenim dogovorom, ki spodbuja razogljičenje gospodarstva EU, da bi dosegli podnebno nevtralnost do leta 2050.

Mnenje, ki ga je sprejel EESO, podpira ukrepe iz uredbe: s svojimi novimi standardi trajnosti baterij bo Komisija tudi globalno spodbujala zeleni prehod in oblikovala načrt za več pobud v okviru svoje politike trajnostnih izdelkov.

EESO v svojem mnenju poziva tudi k natančnejšim in funkcionalnejšim instrumentom upravljanja in dogovorom za izvajanje nove uredbe z vključitvijo vseh deležnikov. Poročevalec Bruno Choix je dejal: „Cilj predlagane uredbe je razviti okvir Unije, ki bo zajemal celoten življenjski cikel baterij ter vseboval harmonizirana in bolj ambiciozna pravila za baterije, sestavne dele, odpadne in reciklirane baterije. S to uredbo namerava Komisija spodbujati inovacije ter razvoj in izvajanje tehnološkega strokovnega znanja EU.“

Soporočevalec Frank Uhlig pa je pojasnil, da je lahko ta podpora v različnih oblikah: „Kar zadeva izvajanje skrbnega pregleda za nadzor oskrbovalne verige baterij, zahtevamo popolno preglednost izvajanja tega sistema spremljanja. Recikliranje, obnova in ponovna uporaba zagotavljajo zanesljivost zgornjega dela verige. Podpora raziskavam in razvoju na področju okoljsko primerne zasnove je bistvenega pomena.“

EESO priporoča reševanje izzivov na tem področju s krepitvijo vloge in virov Evropske agencije za kemikalije (ECHA) in Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (OSHA).

EESO predlaga, da se poleg pojma „konec življenjske dobe“ uvede tudi pojem „konec uporabe“, da bi spodbujali ponovno uporabo, obnovo ali drugotno uporabo in recikliranje baterij.

Baterije, dane na trg EU, bi morale biti trajnostne, visoko zmogljive in varne v celotnem življenjskem ciklu. To pomeni baterije, katerih proizvodnja ima minimalni vpliv na okolje, pri čemer so uporabljeni materiali, pridobljeni ob popolnem spoštovanju človekovih pravic ter socialnih in ekoloških standardov. Baterije morajo biti trajne in varne, ob koncu njihove življenjske dobe pa bi jih bilo treba ponovno uporabiti, predelati ali reciklirati ter dragocene materiale ponovno vključiti v gospodarstvo. (ks)