Kovo mėn. plenarinėje sesijoje EESRK priėmė nuomonę, kurioje siūlo nustatyti tikslesnius ir veiksmingesnius naujojo Baterijų reglamento įgyvendinimo valdymo mechanizmus ir priemones, įtraukiant visus suinteresuotuosius subjektus. EESRK nuomone, taip būtų sukurtas Sąjungos pagrindas, kuris ES būtų taikomas visam baterijų gyvavimo ciklui.

2020 m. gruodžio 10 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl Reglamento dėl baterijų ir baterijų atliekų. Pasiūlymas atitinka Europos žaliojo kurso nuostatas, kuriomis skatinamas ES ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas siekiant iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui.

EESRK priimtoje nuomonėje pritariama reglamente išdėstytoms nuostatoms: savo naujais baterijų tvarumo standartais Komisija ir pasauliniu mastu skatins žaliąją pertvarką ir parengs planą dėl kitų iniciatyvų, kurios bus skelbiamos pagal jos tvarių produktų politiką.

Tačiau savo nuomonėje EESRK ragina nustatyti tikslesnius ir veiksmingesnius naujojo reglamento įgyvendinimo valdymo mechanizmus ir priemones, įtraukiant visus suinteresuotuosius subjektus. Kaip teigė pranešėjas Bruno Choix, „siūlomu reglamentu siekiama sukurti Sąjungos sistemą, kuri apimtų visą baterijų gyvavimo ciklą, įskaitant suderintas ir platesnio užmojo taisykles dėl baterijų, jų sudedamųjų dalių, baterijų atliekų ir perdirbtųjų medžiagų. Šiuo reglamentu Komisija ketina skatinti inovacijas ir ES technologinės kompetencijos plėtrą ir realizavimą“.

Bendrapranešėjis Frank Uhlig paaiškino, kad ši parama gali būti įvairi: „Kalbant apie deramą stropumą stebint baterijų tiekimo grandinę, reikalaujame visiško skaidrumo įgyvendinant šią stebėsenos sistemą. Baterijų perdirbimas, atnaujinimas ir pakartotinis naudojimas padeda užtikrinti pradinės vertės grandinės saugumą. Būtina remti ekologiniam projektavimui skirtus mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą.“

EESRK rekomenduoja spręsti problemas šioje srityje stiprinant Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) ir Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (OSHA) vaidmenį ir išteklius.

EESRK siūlo, kad, siekiant skatinti baterijų pakartotinį naudojimą, atnaujinimą ar antrinį naudojimą ir perdirbimą, kartu su sąvoka „gyvavimo ciklo pabaiga“ būtų vartojama sąvoka „naudojimo pabaiga“.

ES rinkai pateikiamos baterijos turėtų tapti tvarios, labai efektyvios ir saugios per visą savo gyvavimo ciklą. Tai reiškia, kad baterijos turi būti gaminamos darant mažiausią galimą poveikį aplinkai, naudojant medžiagas, kurios gaunamos visiškai laikantis žmogaus teisių ir socialinių ir ekologinių standartų. Baterijos turi būti ilgalaikės ir saugios, o naudojimo pabaigoje reikėtų keisti jų paskirtį, jas apdoroti arba perdirbti, sugrąžinant vertingas medžiagas į ekonomiką. (ks)