Κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Μαρτίου, η ΕΟΚΕ ενέκρινε γνωμοδότηση με την οποία προτείνει ακριβέστερες και πρακτικότερες ρυθμίσεις και μέσα διακυβέρνησης για την εφαρμογή του νέου κανονισμού για τις μπαταρίες με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων. Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός ενωσιακού πλαισίου που θα καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής των μπαταριών στην ΕΕ.

Στις 10 Δεκεμβρίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόταση κανονισμού σχετικά με τις μπαταρίες και τα απόβλητα μπαταριών. Η πρόταση συνάδει με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με την οποία προωθείται η απεξάρτηση από τον άνθρακα της οικονομίας της ΕΕ ώστε να επιτευχθεί κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Με τη γνωμοδότηση που εγκρίθηκε από την ΕΟΚΕ υποστηρίζονται τα μέτρα που καθορίζονται από τον κανονισμό: με τα νέα πρότυπα βιωσιμότητας για τις μπαταρίες, η Επιτροπή θα προωθήσει συνολικά την πράσινη μετάβαση και θα θεσπίσει ένα σχέδιο στρατηγικής για περισσότερες πρωτοβουλίες που θα υπαχθούν στην πολιτική της για βιώσιμα προϊόντα.

Εντούτοις, με τη γνωμοδότησή της, η ΕΟΚΕ ζητεί ακριβέστερες και πρακτικότερες ρυθμίσεις και μέσα διακυβέρνησης για την εφαρμογή του νέου κανονισμού, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων. Σύμφωνα με τον εισηγητή Bruno Choix, «ο προτεινόμενος κανονισμός αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός ενωσιακού πλαισίου που θα καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής των μπαταριών, το οποίο θα περιλαμβάνει εναρμονισμένους και περισσότερο φιλόδοξους κανόνες για τις μπαταρίες, τα κατασκευαστικά στοιχεία, τα απόβλητα μπαταριών και τα ανακυκλώσιμα υλικά. Με αυτόν τον κανονισμό, η Επιτροπή αποσκοπεί στην προώθηση της καινοτομίας καθώς και της ανάπτυξης και εφαρμογής της τεχνολογικής εμπειρογνωσίας στην ΕΕ».

Ο συνεισηγητής Frank Uhlig, εξήγησε ότι η προώθηση αυτή μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους: «Όσον αφορά την εφαρμογή της δέουσας επιμέλειας για την παρακολούθηση της αλυσίδας εφοδιασμού μπαταριών, ζητούμε απόλυτη διαφάνεια στην εφαρμογή του εν λόγω συστήματος παρακολούθησης. Η ανακύκλωση, η ανακατασκευή και η επαναχρησιμοποίηση των μπαταριών συμβάλλουν στη διασφάλιση της αλυσίδας αξίας ανάντη. Είναι απαραίτητο να υποστηριχθεί η έρευνα και η ανάπτυξη όσον αφορά τον οικολογικό σχεδιασμό».

Η ΕΟΚΕ συνιστά να αντιμετωπισθούν οι προκλήσεις στον τομέα αυτόν με ενίσχυση του ρόλου και των πόρων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (OSHA).

Η ΕΟΚΕ προτείνει να εισαχθεί η έννοια του «τέλους χρήσης» συμπληρωματικά με την έννοια του «τέλους κύκλου ζωής», ώστε να προωθηθεί η επαναχρησιμοποίηση, η ανακατασκευή ή η δεύτερη χρήση και η ανακύκλωση των μπαταριών.

Οι μπαταρίες που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ θα πρέπει να γίνουν βιώσιμες, υψηλής απόδοσης και ασφαλείς καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες θα παράγονται με τις μικρότερες δυνατές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, με χρήση υλικών που αποκτώνται σε πλήρη συμμόρφωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και με βάση κοινωνικά και οικολογικά πρότυπα. Οι μπαταρίες πρέπει να είναι μακράς διαρκείας και ασφαλείς και, στο τέλος του κύκλου ζωής τους, να μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται, να ανακατασκευάζονται ή να ανακυκλώνονται ώστε να ανατροφοδοτούν την οικονομία με πολύτιμα υλικά. (ks)