EØSU vedtog på plenarforsamlingen i marts en udtalelse, hvori det foreslår mere præcise og funktionelle forvaltningsordninger og -instrumenter til gennemførelse af den nye forordning om batterier under inddragelse af alle interessenter. Efter EØSU's opfattelse kunne dette bidrage til udvikling af en EU-ramme, der dækker batterier gennem hele deres livscyklus i EU.

Kommissionen fremsatte den 10. december 2020 et forslag til en forordning om batterier og udtjente batterier. Forslaget er i tråd med den europæiske grønne pagt, hvori der slås til lyd for dekarbonisering af EU's økonomi for at opnå klimaneutralitet inden 2050.

EØSU's udtalelse støtter de foranstaltninger, der er foreskrevet i forordningen, idet Kommissionen med sine nye bæredygtighedsstandarder også vil fremme den grønne omstilling globalt og opstille en plan for flere kommende initiativer under sin bæredygtige produktpolitik.

EØSU efterlyser imidlertid i sin udtalelse mere præcise og funktionelle forvaltningsinstrumenter og -ordninger til gennemførelse af den nye forordning under inddragelse af alle berørte interessenter. Som ordføreren, Bruno Choix, udtrykte det: "Den foreslåede forordning sigter mod at udvikle en EU-ramme, der dækker batteriers fulde livscyklus, herunder harmoniserede og mere ambitiøse regler for batterier, komponenter, udtjente batterier og genvundne materialer. Kommissionen ønsker gennem denne forordning at fremme innovation samt udvikling og gennemførelse af EU's teknologiske ekspertise".

Medordføreren, Frank Uhlig, forklarede, at denne støtte kan antage flere former: ''Hvad angår implementeringen af due diligence til overvågning af batteriforsyningskæden, anbefaler vi fuld gennemsigtighed ved implementeringen af dette overvågningssystem. Genvinding, renovering og genanvendelse hjælper med at sikre værdikædens tidligere led. Det er vigtigt at støtte forskning og udvikling inden for miljøvenligt design".

EØSU anbefaler, at man håndterer udfordringerne på dette område ved at styrke Det Europæiske Kemikalieagenturs (ECHA's) og Det Europæiske Arbejdsmiljøagenturs (OSHA's) rolle og ressourcer.

EØSU foreslår, at begrebet "ikke længere i brug" indføres som supplement til begrebet "udtjent" for at fremme genanvendelse, renovering eller "second life" og genvinding af batterierne.

Batterier, som markedsføres i EU, bør blive bæredygtige, højtydende og sikre gennem hele deres livscyklus. Det betyder, at batterier produceres med den lavest mulige miljøvirkning under anvendelse af materialer, der tilvejebringes under fuld overholdelse af menneskerettighederne og sociale og økologiske standarder. Batterier skal være langtidsholdbare og sikre og skal, når de er udtjente, genbruges, genbearbejdes eller genvindes og tilbagelede værdifulde materialer til økonomien. (ks)