ES vietos patarėjų grupė dėl Korėjos

ES vietos patarėjų grupė dėl Korėjos pagal laisvosios prekybos susitarimą (LPS)

ES ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimas (LPS) įsigaliojo 2011 m. liepos mėn. Tai pirmasis ES sudarytas LPS, į kurį įtrauktas prekybos ir darnaus vystymosi skyrius, t. y. Šalių įsipareigojimai darbo ir su aplinka susijusiais klausimais, kurie yra svarbūs jų prekybos santykiams. Pavyzdžiui, Šalys toliau nuosekliai stengsis ratifikuoti likusias pagrindines Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijas ir atitinkamai veiksmingai įgyvendins Korėjos ir ES valstybių narių jau ratifikuotas konvencijas.

Be to, Šalys savo teisės aktais ir praktikoje veiksmingai įgyvendins daugiašalius aplinkos susitarimus, kuriuos jos yra pasirašiusios.

ES ir Korėja taip pat įsipareigojo nemažinti standartų siekdamos paskatinti prekybą ar pritraukti investicijų ir išreiškė pageidavimą bendradarbiauti su darniu vystymusi susijusiose srityse. Tai, be kita ko, apima palankesnes sąlygas prekybai aplinkosaugos prekėmis ir paslaugomis, tvarios atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir efektyviai energiją naudojančių produktų propagavimą ir įmonių socialinės atsakomybės bei prekybos produktais pagal etiškos arba sąžiningos prekybos sistemas skatinimą. Be to, bendradarbiavimas gali apimti su prekyba susijusius biologinės įvairovės aspektus, tausiosios žvejybos skatinimą, neteisėtos medienos ruošos problemos sprendimą ir bendradarbiavimą su prekyba susijusiais klimato kaitos politikos aspektais.

Šalys taip pat įsipareigojo stebėti Susitarimo poveikį.

ES vietos patarėjų grupė

ES ir Korėjos laisvosios prekybos susitarimo (LPS) prekybos ir darnaus vystymosi skyriuje numatyta, kad kiekviena Šalis įsteigia vietos patarėjų grupę (VPG) dėl darnaus vystymosi (aplinkos ir darbo), kuri konsultuoja šio skyriaus įgyvendinimo klausimais. VPG sudaro nepriklausomos pilietinei visuomenei atstovaujančios organizacijos (vienodai atstovaujančios aplinkos apsaugos, darbo ir verslo organizacijoms) ir kitos susijusios suinteresuotosios šalys.

ES ir Korėjos pilietinės visuomenės forumas

ES ir Korėjos laisvosios prekybos susitarime (LPS) taip pat numatyta, kad kiekvienos Šalies VPG nariai renkasi į Pilietinės visuomenės forumą ir diskutuoja apie darnaus vystymosi aspektus, susijusius su Šalių tarpusavio prekybos santykiais. Pilietinės visuomenės forumas posėdžiauja bent kartą per metus, pakaitomis Briuselyje ir Seule, nebent Šalys susitartų kitaip.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created pursuant to Chapter 13 (Article 13.12) of the EU-Korea Free Trade Agreement