ES ir Kolumbijos, Peru ir Ekvadoro vietos patarėjų grupė

This page is also available in

ES, Kolumbijos ir Peru prekybos susitarimo antraštinėje dalyje „Prekyba ir darnus vystymasis“ numatyta, kad kiekviena Šalis įsteigia naujas vietos patarėjų grupes ar komitetus dėl su darbu, aplinka ir darniu vystymusi susijusių reikalų arba konsultuojasi su esamomis tokiomis grupėmis ar komitetais, kurių užduotis – pareikšti nuomonę ir teikti rekomendacijas dėl šios antraštinės dalies įgyvendinimo. Tokios vietos patarėjų grupės ir komitetai sudaromi iš nepriklausomų pilietinei visuomenei atstovaujančių organizacijų; jame proporcingai atstovaujama ekonomikos, socialinių reikalų ir aplinkos sektorių suinteresuotiesiems subjektams.

ES, Kolumbijos ir Peru prekybos susitarime numatyta, kad tarpvyriausybinis Prekybos ir darnaus vystymosi pakomitetis kartą per metus (išskyrus atvejus, kai Šalys susitaria kitaip) surengia viešą sesiją su pilietinės visuomenės organizacijomis ir plačiąja visuomene, siekiant aptarti antraštinės dalies įgyvendinimą. Dalyviai atstovauja ekonomikos, socialinių reikalų ir aplinkos sektorių suinteresuotiesiems subjektams ir Šalys skatina proporcingą tokių grupių atstovavimą.

Be to, ES ir Andų šalių nacionalinių mechanizmų vietos patarėjų grupės atstovai susitarė rengti jungtinius metinius posėdžius tuo pat metu, kai vyksta ši vieša sesija.  Šiais posėdžiais sukuriama tinkama sistema siekiant vykdyti išsamias struktūruotas diskusijas dėl labai įvairių aspektų, susijusių su antraštinės dalies „Prekyba ir darnus vystymasis“ įgyvendinimu. Jie taip pat sudaro sąlygas keistis informacija ir gerąja patirtimi  ir rengti bendras rekomendacijas, pristatytinas Šalims ir kitiems pilietinės visuomenės atstovams, dalyvaujantiems viešoje sesijoje.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created pursuant to Title IX (Article 281) of the EU-Colombia and Peru Trade Agreement

Colombia Peru Ecuador EU DAG composition