Rahvusvahelise kaubanduse järelevalvekomitee

Kaubanduse järelevalvekomitee on seisukohal, et õige poliitilise raamistiku olemasolu korral võib kaubandus anda majanduskasvule, töökohtade loomisele ja kestlikule arengule tugeva tõuke. Kaubandusel on keskne roll eelkõige majanduse kestliku taastumise edendamisel COVID-19 kriisist ning ettevõtjatele võimaluse andmisel oma katkenud väärtusahelad taastada ja ümber korraldada. Üks olulisimaid järelevalvekomitee ees seisvaid ülesandeid on tegelemine nii üha arvukamate jälgimist vajavate kaubandusküsimustega kui ka laia geograafilise ulatusega (mitte ainult ELi kaubandusvõrgustik). Kaubanduse järelevalvekomitee suunab eritähelepanu kaubanduslepingute kõigi elementide tõhusale jõustatavusele, mis on eeltingimus kaubanduspartneritega võrdsete võimaluste tagamisel.