Starptautiskās tirdzniecības koordinācijas komiteja

Starptautiskās tirdzniecības koordinācijas komiteja atzīst, ka, pastāvot piemērotam politikas satvaram, tirdzniecība var būt efektīvs izaugsmes, darbvietu radīšanas un ilgtspējīgas attīstības virzītājspēks. Tirdzniecībai īstenībā būs svarīga nozīme ekonomikas ilgtspējīgas atveseļošanas veicināšanā pēc Covid-19 krīzes, tā dos iespēju uzņēmumiem atgūties un reorganizēt pārtrūkušās vērtības ķēdes. Viens no galvenajiem šīs komitejas uzdevumiem būs pārvaldīt arvien pieaugošu klāstu pārraugāmo tirdzniecības jautājumu un tikt galā ar savas darbības plašo ģeogrāfisko tvērumu (tirdzniecības tīkls Eiropas Savienībā un ārpus tā). Starptautiskās tirdzniecības koordinācijas komiteja pievērsīs īpašu uzmanību tam, lai tiktu efektīvi īstenoti visi tirdzniecības nolīgumu elementi, jo tas ir priekšnosacījums vienlīdzīgai konkurencei ar tirdzniecības partneriem.