Opfølgningsudvalget for international handel

Opfølgningsudvalget mener, at handel – med de rette politiske rammer – kan være en effektiv drivkraft for vækst, jobskabelse og bæredygtig udvikling. Handel vil navnlig spille en central rolle med hensyn til at fremme en bæredygtig økonomisk genopretning efter covid-19-krisen og give virksomheder mulighed for at genopbygge og omorganisere deres afbrudte værdikæder. En af de største udfordringer for dette udvalg vil være at håndtere det stigende antal handelsspørgsmål, der skal overvåges, samt udvalgets brede geografiske rækkevidde (EU's handelsnetværk med mere). Opfølgningsudvalget vil rette særlig opmærksomhed mod en effektiv håndhævelse af alle elementer i handelsaftalerne som en forudsætning for at sikre lige vilkår med handelspartnere.