Kansainvälisen kaupan seurantakomitea

This page is also available in

Seurantakomitea katsoo, että oikeanlaisen poliittisen kehyksen turvin kauppa voi edistää tehokkaasti kasvua, työpaikkojen luomista ja kestävää kehitystä. Kaupalla on keskeinen rooli edistettäessä talouden kestävää elpymistä covid-19-kriisistä ja autettaessa yrityksiä rakentamaan ja organisoimaan uudelleen arvoketjujaan, jotka ovat häiriytyneet. Yksi seurantakomitean suurimmista haasteista on suoriutua seurattavien kaupan alan kysymysten kasvavasta määrästä ja laajasta maantieteellisestä toimialasta (kauppaverkosto EU:ssa ja sen ulkopuolella). Seurantakomitea kiinnittää erityistä huomiota kauppasopimusten kaikkien osien tosiasialliseen täytäntöönpanokelpoisuuteen ennakkoedellytyksenä tasapuolisten toimintaedellytysten turvaamiselle kauppakumppanien kanssa.