Kansainvälisen kaupan seurantakomitea

Seurantakomitea katsoo, että oikeanlaisen poliittisen kehyksen turvin kauppa voi edistää tehokkaasti kasvua, työpaikkojen luomista ja kestävää kehitystä. Kaupalla on keskeinen rooli edistettäessä talouden kestävää elpymistä covid-19-kriisistä ja autettaessa yrityksiä rakentamaan ja organisoimaan uudelleen arvoketjujaan, jotka ovat häiriytyneet. Yksi seurantakomitean suurimmista haasteista on suoriutua seurattavien kaupan alan kysymysten kasvavasta määrästä ja laajasta maantieteellisestä toimialasta (kauppaverkosto EU:ssa ja sen ulkopuolella). Seurantakomitea kiinnittää erityistä huomiota kauppasopimusten kaikkien osien tosiasialliseen täytäntöönpanokelpoisuuteen ennakkoedellytyksenä tasapuolisten toimintaedellytysten turvaamiselle kauppakumppanien kanssa.