Interní poradní skupina EU-Korejská republika

This page is also available in

Interní poradní skupina EU-Korejská republika v rámci dohody o volném obchodu

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou vstoupila v platnost v červenci 2011. Byla první dohodou o volném obchodu uzavřenou Evropskou unií, která zahrnovala kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji, tedy závazky smluvních stran v oblasti pracovních a environmentálních záležitostí, které jsou důležité pro jejich obchodní vztahy. Strany například vynaloží trvalé udržitelné úsilí k ratifikaci zbývajících základních úmluv Mezinárodní organizace práce (MOP) a budou účinně provádět úmluvy, které již Korea a členské státy EU ratifikovaly.

Obdobně budou strany účinně provádět ve svých právních předpisech a postupech vícestranné environmentální dohody, jichž jsou stranami.

EU a Korea se také zavázaly, že neoslabí své normy, aby přilákaly obchod nebo investice, a vyjádřily vůli spolupracovat v oblastech souvisejících s udržitelným rozvojem. Patří sem i usnadnění obchodu s ekologickými produkty a službami, podpora udržitelných obnovitelných zdrojů energie, podpora energeticky účinných produktů, podpora sociální odpovědnosti podniků a podpora obchodu s výrobky v režimech, jako jsou spravedlivý a etický obchod. Spolupráce může zahrnovat také obchodní aspekty biodiverzity, podporu udržitelného rybolovu, řešení problémů souvisejících s neoprávněnou těžbou dřeva nebo spolupráci týkající se aspektů souvisejících s obchodem, pokud jde o politiku v oblasti změny klimatu.

Strany se rovněž zavázaly k monitorování dopadu dohody

Interní poradní skupina EU

Kapitola dohody o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou týkající se obchodu a udržitelného rozvoje stanoví, že každá strana zřídí interní poradní skupinu pro udržitelný rozvoj v oblasti životního prostředí a práce, jejímž úkolem bude poskytovat poradenství k provádění této kapitoly. Interní poradní skupiny se skládají z nezávislých organizací zastupujících občanskou společnost, přičemž jsou vyváženě zastoupeny organizace věnující se životnímu prostředí, pracovním záležitostem a podnikání, a také jiné důležité zúčastněné strany.

Fórum občanské společnosti EU-Korea

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou také stanoví, že členové interních poradních skupin každé strany se scházejí na Fóru občanské společnosti s cílem vést dialog o aspektech udržitelného rozvoje v obchodních vztazích mezi stranami. Fórum občanské společnosti zasedá jednou za rok, nedohodnou-li se strany jinak, přičemž místo konání je střídavě v Bruselu a Soulu.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created pursuant to Chapter 13 (Article 13.12) of the EU-Korea Free Trade Agreement