De interne adviesgroep EU-Republiek Korea

This page is also available in

De interne adviesgroep EU-Republiek Korea in het kader van de vrijhandelsovereenkomst

De vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Korea is in juli 2011 in werking getreden als de eerste vrijhandelsovereenkomst die door de EU is gesloten met een hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling, d.w.z. dat de verbintenissen van de partijen op het gebied van arbeids- en milieugerelateerde kwesties van belang zijn voor hun handelsbetrekkingen. Zo zullen de partijen zich blijven inspannen om de resterende fundamentele verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) te ratificeren en zullen zij de reeds door respectievelijk Korea en de EU-lidstaten geratificeerde verdragen effectief ten uitvoer leggen.

Evenzo geven de partijen in hun wetgeving en praktijk daadwerkelijk uitvoering aan de multilaterale milieuovereenkomsten waarbij zij partij zijn.

De EU en Korea hebben zich er ook toe verbonden de normen niet te verlagen om handel of investeringen aan te trekken en hebben de wil uitgesproken om samen te werken op gebieden die verband houden met duurzame ontwikkeling. Dit omvat de vergemakkelijking van handel in milieugoederen en -diensten, de bevordering van duurzame hernieuwbare energie en energie-efficiënte producten, en de bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) en van de handel in producten die zijn onderworpen aan programma's voor eerlijke en ethische handel. De samenwerking kan ook betrekking hebben op handelsgerelateerde aspecten van biodiversiteit, de bevordering van duurzame visserij, het aanpakken van het probleem van de illegale houtkap of samenwerking inzake handelsgerelateerde aspecten van het klimaatveranderingsbeleid.

De partijen hebben zich er tevens toe verbonden toezicht te houden op de gevolgen van de overeenkomst.

De interne adviesgroep van de EU

In het hoofdstuk Handel en duurzame ontwikkeling van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Korea is bepaald dat elk van beide partijen een of meer interne adviesgroepen voor duurzame ontwikkeling (milieu en arbeid) opricht, die tot taak hebben advies te verlenen over de tenuitvoerlegging van dit hoofdstuk. Interne adviesgroepen bestaan uit onafhankelijke representatieve organisaties uit het maatschappelijk middenveld, met een evenwichtige vertegenwoordiging van milieu-, arbeids- en bedrijfsorganisaties, alsmede andere belanghebbenden.

Het forum van het maatschappelijk middenveld EU-Korea

In de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Korea is ook bepaald dat leden van de interne adviesgroep van beide zijden zullen bijeenkomen in een forum van het maatschappelijk middenveld om een dialoog te voeren over aspecten van de handelsbetrekkingen tussen de partijen die betrekking hebben op duurzame ontwikkeling. Het forum van het maatschappelijk middenveld komt eenmaal per jaar bijeen, tenzij de partijen anders overeenkomen, en vindt afwisselend plaats in Brussel en Seoul.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created pursuant to Chapter 13 (Article 13.12) of the EU-Korea Free Trade Agreement