EU:s inhemska rådgivande grupp för Sydkorea

This page is also available in

EU:s inhemska rådgivande grupp för Sydkorea enligt frihandelsavtalet

Frihandelsavtalet mellan EU och Republiken Korea trädde i kraft i juli 2011 och är det första frihandelsavtal som EU har ingått som omfattar ett kapitel om handel och hållbar utveckling, dvs. parternas åtaganden i arbets- och miljörelaterade frågor som är av betydelse för deras handelsförbindelser. Till exempel kommer parterna att göra fortsatta och kontinuerliga ansträngningar för att ratificera de återstående grundläggande ILO-konventionerna och effektivt genomföra de konventioner som redan ratificerats av Sydkorea respektive EU-medlemsstaterna.

Parterna kommer också att i sin lagstiftning och praxis effektivt genomföra de multilaterala miljöavtal i vilka de är parter.

EU och Sydkorea har också åtagit sig att inte sänka standarderna i syfte att locka till sig handel eller investeringar och har uttryckt en vilja att samarbeta på områden som rör hållbar utveckling. Detta omfattar underlättande av handel med miljövänliga varor och tjänster, främjande av hållbar förnybar energi och energieffektiva produkter och av företagens sociala ansvar och handel med produkter som omfattas av system för etisk eller rättvis handel. Samarbetet får också omfatta handelsrelaterade aspekter av den biologiska mångfalden, främjande av hållbart fiske, hantering av problemet med olaglig skogsavverkning eller samarbete om handelsrelaterade aspekter av klimatpolitiken.

Parterna har också åtagit sig att övervaka effekterna av avtalet.

EU:s inhemska rådgivande grupp

Enligt kapitlet om handel och hållbar utveckling i frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea ska varje part inrätta en inhemsk rådgivande grupp för hållbar utveckling (miljö och arbetsmarknad) med uppgift att ge råd om genomförandet av detta kapitel. Den nationella rådgivande gruppen ska bestå av oberoende representativa organisationer för det civila samhället i en balanserad fördelning mellan miljöintressen, arbetsmarknadsorganisationer och andra berörda parter.

Forumet för det civila samhället EU–Sydkorea

Enligt frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea ska också medlemmarna i varje parts rådgivande grupp sammanträda tillsammans i ett forum för det civila samhället för att föra en dialog om olika aspekter av hållbar utveckling i handelsförbindelserna mellan parterna. Forumet för det civila samhället sammanträder en gång per år, om inte parterna kommer överens om något annat, växelvis i Bryssel och Seoul.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created pursuant to Chapter 13 (Article 13.12) of the EU-Korea Free Trade Agreement