Wewnętrzna grupa doradcza UE–Republika Korei

This page is also available in

Wewnętrzna grupa doradcza UE–Republika Korei w ramach umowy o wolnym handlu (FTA)

Umowa o wolnym handlu między UE a Republiką Korei weszła w życie w lipcu 2011 r. jako pierwsza umowa o wolnym handlu zawarta przez UE, obejmująca rozdział dotyczący handlu i zrównoważonego rozwoju, tj. zobowiązania stron w dziedzinie pracy i środowiska mające znaczenie dla ich stosunków handlowych. Strony będą na przykład nadal dokładać starań, aby ratyfikować pozostałe podstawowe konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i skutecznie wdrożyć te konwencje, które zostały już ratyfikowane odpowiednio przez Koreę i państwa członkowskie UE.

Podobnie w dziedzinie ochrony środowiska strony skutecznie wdrożą w swoich przepisach i praktykach wielostronne porozumienia dotyczące środowiska, których są stronami.

UE i Korea zobowiązały się także do nieobniżania standardów w celu przyciągania handlu lub inwestycji oraz wyraziły wolę współpracy w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Obejmuje to ułatwianie handlu towarami i usługami środowiskowymi, promowanie zrównoważonych odnawialnych źródeł energii i efektywnych energetycznie produktów, propagowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz handlu produktami objętymi programami etycznego lub sprawiedliwego handlu. Współpraca może również obejmować związane z handlem aspekty różnorodności biologicznej, promowanie zrównoważonych połowów, zwalczanie nielegalnego pozyskiwania drewna lub związane z handlem aspekty polityki dotyczącej zmian klimatu.

Strony zobowiązały się też do monitorowania wpływu układu.

Wewnętrzna grupa doradcza UE

Rozdział poświęcony handlowi i zrównoważonemu rozwojowi porozumienia o wolnym handlu UE–Korea przewiduje, że każda ze stron powołuje wewnętrzną grupę doradczą ds. zrównoważonego rozwoju (w dziedzinach środowiska i pracy), która ma za zadanie zapewnienie doradztwa w sprawie wdrażania tego rozdziału. W skład wewnętrznej grupy doradczej wchodzą niezależne reprezentatywne organizacje społeczeństwa obywatelskiego reprezentujące w sposób wyważony organizacje z zakresu ochrony środowiska, pracy oraz przedsiębiorczości, jak również inne zainteresowane strony.

Forum Społeczeństwa Obywatelskiego UE–Korea

Umowa o wolnym handlu między UE a Koreą (FTA) przewiduje również, że członkowie wewnętrznej grupy doradczej z każdej ze stron biorą udział w Forum Społeczeństwa Obywatelskiego, po to by prowadzić dialog obejmujący aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem w stosunkach handlowych między stronami. Forum Społeczeństwa Obywatelskiego zbiera się raz w roku, chyba że strony uzgodnią inaczej, a miejscem obrad jest na zmianę Bruksela i Seul.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created pursuant to Chapter 13 (Article 13.12) of the EU-Korea Free Trade Agreement