ES un Korejas Republikas vietējā konsultantu grupa

ES un Korejas Republikas vietējā konsultantu grupa brīvās tirdzniecības nolīguma (BTN) ietvaros

ES un Korejas Republikas brīvās tirdzniecības nolīgums (BTN) stājās spēkā 2011. gada jūlijā kā pirmais ES noslēgtais BTN, kas ietver tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļu, t. i., Pušu saistības darba un vides jomā ir svarīgas to tirdzniecības attiecībām. Piemēram, Puses pastāvīgi un neatlaidīgi centīsies panākt, lai tiktu ratificētas Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) atlikušās pamatkonvencijas, un efektīvi īstenos tās konvencijas, ko jau ir attiecīgi ratificējušas Koreja un ES dalībvalstis.

Tāpat Puses savos tiesību aktos un praksē faktiski īstenos daudzpusējus vides nolīgumus, kuru puses tās ir.

ES un Koreja ir arī apņēmušās nepazemināt standartus, lai piesaistītu tirdzniecību vai ieguldījumus, un ir izteikušas vēlmi sadarboties jomās, kas saistītas ar ilgtspējīgu attīstību. Tas nozīmē arī atvieglot vides preču un pakalpojumu tirdzniecību, popularizēt atjaunojamos energoresursus un energoefektīvus produktus, veicināt korporatīvo sociālo atbildību un to produktu tirdzniecību, kuri piedalās ētiskas vai godīgas tirdzniecības shēmās. Sadarbība var ietvert arī ar tirdzniecību saistītus bioloģiskās daudzveidības aspektus, ilgtspējīgas zivsaimniecības veicināšanu, ar nelikumīgu mežizstrādi saistīto problēmu risināšanu un sadarbību ar tirdzniecību saistītos klimata pārmaiņu politikas aspektos.

Puses arī ir apņēmušās uzraudzīt nolīguma ietekmi.

ES vietējā konsultantu grupa

ES un Korejas brīvās tirdzniecības nolīguma (BTN) Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļā paredzēts, ka katra Puse izveido vietējo konsultantu grupu ilgtspējīgas attīstības jautājumos (vides un darba jomā). Minēto grupu uzdevums ir sniegt padomus saistībā ar šīs nodaļas īstenošanu. VKG ir neatkarīgu pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvji, nodrošinot vides, arodorganizāciju un uzņēmēju organizāciju, kā arī citu saistīto ieinteresēto personu līdzsvarotu pārstāvību.

ES un Korejas pilsoniskās sabiedrības forums

ES un Korejas brīvās tirdzniecības nolīgums (BTN) paredz arī to, ka katras Puses VKG locekļi pulcējas Pilsoniskās sabiedrības forumā, lai risinātu dialogu, kas ietver ilgtspējīgas attīstības aspektus Pušu tirdzniecības attiecībās. Pilsoniskās sabiedrības forums pulcējas reizi gadā, ja vien Puses nav vienojušās citādi, ar norises vietu pārmaiņus Briselē un Seulā.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created pursuant to Chapter 13 (Article 13.12) of the EU-Korea Free Trade Agreement