Den interne rådgivende gruppe EU/Korea

This page is also available in

Den interne rådgivende gruppe EU/Korea under frihandelsaftalen

Frihandelsaftalen mellem EU og Republikken Korea trådte i kraft i juli 2011 og var den første frihandelsaftale indgået af EU indeholdende et kapitel om handel og bæredygtig udvikling, jf. parternes tilsagn om, at beskæftigelse og miljø er af betydning for deres handelsforbindelser. Parterne vil f.eks. fortsat og vedvarende bestræbe sig på at ratificere de resterende grundlæggende ILO-konventioner og i praksis gennemføre de konventioner, som de allerede har ratificeret.

Tilsvarende vil parterne i deres lovgivning og praksis omsætte de multilaterale miljøaftaler, som de er part i.

EU og Korea har endvidere forpligtet sig til ikke at slække på standarder for at tiltrække handel og investeringer og har givet udtryk for et ønske om samarbejde inden for områder knyttet til bæredygtig udvikling. Dette indebærer lettelse af samhandelen inden for miljøvarer og -tjenester og fremme af vedvarende energi og energieffektive produkter, virksomhedernes sociale ansvar og handelen med produkter, der er omfattet af etiske ordninger og fairtradeordninger. Samarbejdet kan også omfatte de handelsrelaterede aspekter af biodiversitet, fremme af bæredygtigt fiskeri, tiltag over for ulovlig skovhugst og samarbejde om handelsrelaterede aspekter af klimapolitikken.

Parterne har desuden forpligtet sig til at overvåge virkningerne af aftalen.

EU's interne rådgivende gruppe

I henhold til kapitlet om handel og bæredygtig udvikling i frihandelsaftalen mellem EU og Korea skal begge parter nedsætte en intern rådgivende gruppe om bæredygtig udvikling (miljø og beskæftigelse), der skal rådgive om gennemførelsen af kapitlet. Den rådgivende gruppe består af uafhængige repræsentative civilsamfundsorganisationer med en ligelig repræsentation af miljø-, arbejdsmarkeds- og erhvervsorganisationer samt andre relevante interessenter.

Civilsamfundsforummet EU-Korea

Frihandelsaftalen mellem EU og Korea lægger også op til, at medlemmerne af de to parters respektive interne rådgivende gruppe skal mødes ved et civilsamfundsforum med henblik på en dialog om de aspekter af handelsforbindelserne mellem parterne, der vedrører bæredygtig udvikling. Civilsamfundsforummet mødes en gang om året, medmindre andet aftales mellem parterne, skiftevis i Bruxelles og Seoul.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created pursuant to Chapter 13 (Article 13.12) of the EU-Korea Free Trade Agreement