Вътрешна консултативна група „ЕС – Република Корея“

This page is also available in

Вътрешна консултативна група „ЕС – Република Корея“ съгласно Споразумението за свободна търговия (ССТ)

Споразумението за свободна търговия между ЕС и Република Корея (ССТ) влезе в сила през юли 2011 г. и то е първото сключено от ЕС ССТ, което включва глава за търговията и устойчивото развитие, т.е. ангажиментите на страните в областта на трудовоправните и екологичните въпроси са от значение за техните търговски отношения. Така например страните ще продължат да полагат непрестанни усилия за ратифициране на оставащите основни конвенции на Международната организация на труда (МОТ) и ще прилагат ефективно конвенциите, които вече са ратифицирани съответно от Корея и от държавите — членки на ЕС.

Аналогично страните ще прилагат ефективно в своите закони и практики многостранните споразумения в областта на околната среда, по които те са страна.

ЕС и Корея се ангажираха също да не понижават стандартите, за да привличат търговия или инвестиции, и изразиха желание да си сътрудничат в области, свързани с устойчивото развитие. Това включва улесняване на търговията с екологични стоки и услуги, насърчаване на устойчивата енергия от възобновяеми източници и енергийноефективните продукти и насърчаване на корпоративната социална отговорност (КСО) и търговията с продукти в рамките на схеми за етична или справедлива търговия. Сътрудничеството може да включва също свързани с търговията аспекти на биологичното разнообразие, насърчаване на устойчивия риболов, решаване на проблема с незаконната сеч или сътрудничество по свързаните с търговията аспекти на политиката в областта на изменението на климата.

Страните поеха и ангажимент да осъществяват мониторинг върху въздействието на Споразумението.

Вътрешна консултативна група на ЕС

Глава „Търговия и устойчиво развитие“ от Споразумението за свободна търговия (ССТ) между ЕС и Корея предвижда, че всяка от страните създава национална консултативна група по въпросите на устойчивото развитие (околна среда и трудова заетост), чиято функция е предоставянето на консултации по изпълнението на тази глава. ВКГ трябва да включва независими организации, представляващи гражданското общество въз основа на балансирано представителство на организациите в областта на околната среда, труда и предприятията, както и други заинтересовани страни.

Форум на гражданското общество „ЕС – Корея“

Споразумението за свободна търговия (ССТ) между ЕС и Корея предвижда също така членовете на ВКГ на всяка от страните да се събират в рамките на Форум на гражданското общество, за да водят диалог, обхващащ свързаните с устойчивото развитие аспекти на търговските отношения между страните. Форумът на гражданското общество заседава веднъж годишно освен ако между страните не е договорено друго, като се проежда веднъж в Брюксел, веднъж в Сеул.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created pursuant to Chapter 13 (Article 13.12) of the EU-Korea Free Trade Agreement