Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

Meie aeg on käes!

Head lugejad

Selle aasta Euroopa päeval 9. mail avatakse kauaoodatud Euroopa tuleviku konverents. See on ainulaadne võimalus osaleda laiaulatuslikus arutelus selle üle, kuidas EL peaks edasi arenema, ning tuua vastutus Euroopa projekti eest tagasi kodanikele – riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Julgustan teid seda võimalust ära kasutama.

Ürituste kalender

7. mai 2021, Porto

Sotsiaaltippkohtumine

9. mai 2021

Euroopa päev 2021 ja Euroopa tuleviku konverentsi ametlik avamine

9.−10. juuni 2021, Brüssel

EMSK täiskogu istungjärk

„Üks küsimus...“

Üks küsimus...

Rubriigis „Üks küsimus...“ palume komitee sektsioonide esimeestel vastata ühele olulisele päevakajalisele küsimusele.

Aprillikuise väljaande jaoks palusime tööstuse muutuste nõuandekomisjoni (CCMI) esimehel Pietro Francesco De Lottol jagada EMSK Info lugejatega oma seisukohti tööstuse ümberkujundamise ja rohelise kokkuleppe eeskirjade kohta.

 

„Rohe- ja digipöörde tagamine suurendab vastupanu- ja konkurentsivõimet ning sotsiaalset õiglust“

EMSK Info: Kuidas ja millal on võimalik minna üle keskkonnahoidlikumale, ringluspõhisemale ja digitaalsemale tööstusele, et saavutada Euroopa Komisjoni rohelise kokkuleppe eesmärgid? Millist rolli etendavad selles protsessis toorained?

CCMI esimees Pietro Francesco De Lotto: Ükskõik, kas rääkida neljandast, viiendast või isegi kuuendast tööstusrevolutsioonist, ikka kaasneb sellega avalik arutelu. Hoolimata erinevatest seisukohtadest selles küsimuses on kindel, et meie tööstuses toimub põhjalik revolutsioon, mis hõlmab kahte väljakutset: keskkonnahoidlikumaks ja ringluspõhisemaks muutumine ning digiüleminek. Tegemist on revolutsiooniga, mida veavad mitmed tegurid: avalik arvamus, tarbijate tundlikkus, üleilmse konkurentsivõime saavutamine ja vajadus kohandada töö uutele mudelitele jne.

Arvake ära, kes on külas?

Üllatuskülaline

Igal kuul tutvustame teile üllatuskülalist – isiksust, kes jagab meiega oma mõtteid päevakajaliste küsimuste kohta ja toob meile uut hingamist, et avardada meie silmaringi, pakkuda inspiratsiooni ja panna meid tähelepanuga jälgima tänapäeva maailma. Aprillis on meil hea meel tervitada Aurélie Vauthrin-Ledent’i, kes on näitleja, kirjanik ja lavastaja ning tutvustab meile oma üleskutset päästa kultuur, kuna see on eluks hädavajalik.

Aurélie Vauthrin-Ledent: kultuur on oluline – kahtlemata!

Alates mu sünnist 40 aastat tagasi, 28. märtsil 1981, ei seostatud mitte kunagi sõna „kultuur“ nii sageli sõnaga „oluline“ kui praeguse tervishoiukriisi ja sellest tulenenud majanduskriisi ajal. On selge, et kriisi mõjul muutuvad paljud meie paradigmad. Tõekspidamised seatakse kahtluse alla – ja seda meie ühiskonna kõigis valdkondades.

EMSK uudised

„Liikmesriigid näevad palju vaeva, kuid enne riiklike kavade valmimist on veel palju ära teha.“

Euroopa Komisjoni inimeste hüvanguks toimiva majanduse valdkonna juhtiv asepresident Valdis Dombrovskis ütles komitee täiskogu 25.°märtsi istungjärgul toimunud arutelul, et enamik riiklikke taaste- ja vastupidavuskavasid on alles varajases etapis ning et „enne kui kavad on piisavalt välja töötatud, tuleb veel palju ära teha“. Samuti märkis ta, et ELi majanduse taastamise juures on oluline roll kaubanduspoliitikal.

#YEYS2021: Euroopa noor põlvkond võtab vastu kliimamuutuste väljakutse

Keskkooliõpilased kogu Euroopast esitasid Euroopa Komisjoni juhtivale asepresidendile Frans Timmermansile konkreetsed ettepanekud kliimameetmete kohta – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee poolt 18.–19. märtsil 2021. aastal korraldatud virtuaalse noorte kliimatippkohtumise tulemused.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee veebiüritusel jäi kõlama mõte, et kui soovitakse kliimamuutusi peatada, siis tuleb muuta süsteemi

Komitee korraldas 20. märtsil ürituse „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“ (YEYS) raames virtuaalse kõrvalürituse teemal „Süsteemsete muutuste kujundamine“, tuues kokku mitmeid eksperte, aktiviste ja mõjutajaid jagama oma teadmisi ja oskusteavet kliimameetmete kohta läbi süsteemsete muutuste prisma.

Euroopa tuleviku konverentsil tunnustatakse täielikult Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee keskset rolli

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee paluti osalema konverentsi juhtorganis, mille eesmärk on kaardistada ELi edasise arengu kurss.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee sukeldub kaugtöö probleemidesse

Esimeste COVID-19 pandeemia liikumispiirangute ajal kasvas kaugtöötajate osakaal ELi tööjõust 5%-lt 40%-le. Juba aasta kestnud kaugtöö tingimustes on ikka veel raske korralikult hinnata selle mõju tööandjatele, töötajatele ja ühiskonnale tervikuna. Komitee juhib tähelepanu sellele, et vaja on rohkem uuringuid ja pikaajalist perspektiivi, et kasutada ära selle töövormi eeliseid ja leevendada selle ohtusid.

Aeg on Euroopas tõhustada puuetega inimestele suunatud poliitikameetmeid

ELi võrdõiguslikkuse volinik Helena Dalli osales 24. märtsil komitee korraldatud arutelul uue puuetega inimeste õiguste strateegia üle, mille Euroopa Komisjon hiljuti käivitas.

ELi raudteetransport: Euroopa raudteeaasta 2021 on õige aeg muutusteks

Kuigi 25 aastat liberaliseerimist on aidanud palju kaasa turgude avamisele ja tehnilisele ühtlustamisele, peab raudteetranspordis jätkuma poliitiline, regulatiivne ja kultuuriline areng. See on komitee täiskogu märtsi istungjärgul vastu võetud arvamuse „Ühtne Euroopa raudteepiirkond“ põhisõnum.

Energiasüsteemi ümberkujundamine – EL peab tegutsema kiiremini

Et saavutada ELi 2050. aasta energia- ja kliimaeesmärgid, peab energiasüsteemi ümberkujundamine energialiidu raames toimuma palju kiiremini, kuid liikmesriikide sotsiaalse ja majandusliku olukorra eiramine võib olla ohtlik, väidab komitee oma hiljutises arvamuses.

Komisjoni uus viivislaenude probleemi lahendamise strateegia ei sobi COVID-19 konteksti

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee väljendab heameelt komisjoni uue viivislaene käsitleva tegevuskava üle, kuid leiab, et selles puuduvad uued, COVID-19 tingimustesse sobivad ettepanekud, mistõttu on Euroopa sunnitud erakordsetel aegadel saama hakkama reeglitega, mis on mõeldud kasutamiseks tavapärastel aegadel.

Komitee teeb ettepaneku meetmete kohta, millega toetada investeeringuid kriitilise tähtsusega toorainete kaevandamisse ja ringlussevõttu

Märtsis toimunud täiskogu istungjärgul võttis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee vastu arvamuse, milles tehakse ettepanek toetada investeeringuid kriitilise tähtsusega toorainete uurimisse ja kaevandamisse ning jäätmetest saadava teisese toorme kasutamisse, kuna see on oluline rohelisele majandusele üleminekuks ELis.

Komitee nõuab akude ja patareide säästvama olelusringi jaoks täpsemaid ja ühtsemaid tingimusi ELis

Täiskogu märtsi istungjärgul võeti vastu komitee arvamus, milles tehakse ettepanek täpsemate ja paremini toimivamate sätete ja juhtimisvahendite kohta, et rakendada uut akude ja patareide määrust sidusrühmi kaasates. Komitee arvates võiks see aidata välja töötada kogu patareide ja akude olelusringi hõlmava ELi raamistiku.

Euroopa teadusruum: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tervitab selle läbivaatamist ning peab seda Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni tõeliseks uueks kokkuleppeks

Uue tegevuskavaga näitab Euroopa Komisjon, et ta on kindlalt otsustanud teha lõpu Euroopa mahajäämusele USAst ja Aasiast nii alus- kui ka rakendusuuringute, patentide ning kõrgtehnoloogiliste toodete ja teenuste osas, märgib komitee märtsis toimunud täiskogu istungjärgul vastu võetud arvamuses.

Euroopa tulevik sõltub sellest, mida me teeme maapiirkondadega

Maapiirkonnad tuleks muuta noorte ja ettevõtjate jaoks atraktiivsemaks. See parandaks kõigi eurooplaste elukvaliteeti, võimaldades neil valida, kus nad soovivad elada ja töötada. See oli üks peamisi järeldusi Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 8. märtsil toimunud arutelust „Maa- ja linnapiirkondade arengu tervikliku strateegia suunas“.

On ülim aeg võrdõiguslikkuse liit teoks teha

Andmete kogumise täpsus ja liikmesriikide asjakohased poliitikameetmed on vajalikud selleks, et ELi rassismivastast tegevuskava tõhusalt rakendada ning paljastada rassism ja etniline diskrimineerimine, mis on COVID-19 pandeemia kestel Euroopas teravnenud.

Lääne-Balkan – Euroopa pusle „puuduv tükk“

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee korraldas täiskogu märtsi istungjärgul arutelu naabruspoliitika ja laienemisvoliniku Olivér Várhelyiga, et arutada Lääne-Balkani partnerite ühinemise hetkeseisu. Komitee liikmed väljendasid veendumust, et Lääne-Balkani partnerite integreerimine ELi on geostrateegiline investeering rahusse ja majanduskasvu.

Vaata, mida EMSK saab Sinu heaks teha – UUS VÄLJAANNE

Uues väljaandes tutvustatakse lühidalt ja ajakohaselt Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed kui ainulaadset foorumit konsulteerimiseks, dialoogiks ja konsensuse saavutamiseks organiseeritud kodanikuühiskonna kõigi sektorite esindajate vahel, sealhulgas tööandjad, ametiühingud ja sellised rühmad nagu kutseliidud ja kogukonnaühendused, noorteorganisatsioonid, naisühendused, tarbijad, keskkonnakaitsjad ja paljud teised.

Hasta luego, hombre!

David Gippini Fournier läheb 1. mail ära. Kallis David, pressiosakonna kolleegidel oli väga hea meel sinuga koos töötada, nad tänavad sind professionaalsuse eest, millega sa oma ülesandeid täitsid, sinu suuremeelsuse eest isiklikes ja ametialastes suhetes ning diplomaatiatunde eest.

Isabel Caño Aguilar, endine teabevahetuse eest vastutav asepresident (2018–2020): „Galicia-pärase irooniatunnetusega pressiesindaja“

Töötasin David Gippiniga palju koos ja eelkõige valmistasin koos temaga ette mitmeid intervjuusid. Kui ma 2018. aastal temaga kohtusin, leidsin, et ta on üks tõsine inimene. Tema töö oli alati asjakohane ja väga hästi ette valmistatud. Tema arutluskäik oli ülikiire.

Uudiseid rühmadelt

Majanduse kestlik taastumine on ainus viis meie sotsiaalse Euroopa tugevdamiseks

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Järgmisel kuul Portos toimuva sotsiaaltippkohtumise eel said tööandjate rühma liikmed kokku tööhõive ja sotsiaalõiguste voliniku Nicolas Schmitiga. Avameelse ja avatud arutelu käigus rõhutas tööandjate rühma esimees Stefano Mallia, et vaja on majanduse kiiret taastumist ning see on võimalik ainult siis, kui me tagame ettevõtetele soodsa ettevõtluskeskkonna, et nad saaksid olla konkurentsivõimelised, luua töökohti ja tagada seeläbi meie ühiskondade heaolu.

 

Piisav miinimumpalk on sotsiaalse ühtekuuluvuse keskne element

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

Piisav miinimumpalk on sotsiaalse ühtekuuluvuse keskne element, mis aitab võidelda palgavaesuse ja ebavõrdsuse vastu. Paljud eurooplased töötavad väga karmides tingimustes, eriti ebakindlates töösuhetes töötajad. Kuigi mõnes riigis on kollektiivläbirääkimised piisavalt tõhusad, et tagada head töötingimused, ei ole see kõikjal nii.

Kodanikuühiskonna organisatsioonid peavad olema COVID-19 järgsetes ühiskondades ja majanduses muutuste eestvedajad

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm

Euroopa mitmekesisuse rühma hiljutisel konverentsil nõudsid kodanikuühiskonna esindajad tungivalt, et nende organisatsioonid teavitaksid poliitikuid sellest, /millist ühiskonda nad soovivad luua ja millises elada.

Peatselt EMSKs / Kultuuriüritused

Euroopa päev 2021

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tähistab tavapäraselt Euroopa päeva, avades oma uksed üldsusele. Käesoleval aastal kutsutakse COVID-19 kriisi tõttu Euroopa ja kogu maailma kodanikke üles avastama turvalisel ja virtuaalsel viisil kodanikuühiskonna kodu.