ELi võrdõiguslikkuse volinik Helena Dalli osales 24. märtsil komitee korraldatud arutelul uue puuetega inimeste õiguste strateegia üle, mille Euroopa Komisjon hiljuti käivitas.

Strateegiat on kavas rakendada aastatel 2021–2030 ning eesmärk on viia ELis täielikult ellu ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon. Nimetatud konventsioon on muutnud pöördeliselt puuete käsitlust, võttes aluseks inimõiguste austamisel põhineva lähenemisviisi ja pannes ühiskonnale vastutuse eemaldada tõkked, mis ei võimalda puuetega inimestel täielikult ühiskonnaelus osaleda.

„Meil on hea meel ELi puuetega inimeste strateegia üle. Ligikaudu 87 miljonil inimesel ELis on mingit liiki puue ja üle poole neist tunnevad end diskrimineerituna,“ sõnas komitee president Christa Schweng arutelu avades.

Ta tuletas meelde, et komitee oli esimene institutsioon, kes võttis 2019. aastal vastu omaalgatusliku arvamuse, milles nõuti uue puuetega inimeste õiguste tegevuskava täielikku kooskõlla viimist ÜRO konventsiooniga: „Mul on ülimalt hea meel tõdeda, et paljud seal toodud soovitused kajastuvad mõni nädal tagasi avaldatud ELi puuetega inimeste strateegias.“

Komitee nõudis ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täielikku rakendamist nii oma arvamustes kui ka temaatilise uurimisrühma „Puuetega inimeste õigused“ tegevuse kaudu. Viimane loodi selleks, et teostada järelevalvet ÜRO konventsiooni jõustamise üle liikmesriikides.

Arvamus „ELi 2020.–2030. aasta puuetega inimeste õiguste tegevuskava kujundamine“ ei ole komitee ainus dokument sel teemal. Vastu on võetud teisigi, näiteks teabearuanne ja arvamus puuetega inimeste õiguse kohta hääletada Euroopa Parlamendi valimistel. Komitee analüüsib uut strateegiat uues arvamuses, mis esitatakse täiskogu istungjärgul juunis.

„Kümme aastat pärast ÜRO konventsiooni ratifitseerimist ELis on aeg Euroopas tõhustada puuetega inimestele suunatud poliitikameetmeid. Meie eesmärk on pakkuda positiivseid muutusi puuetega inimeste elus nii ELis kui ka mujal, et nad saaksid osaleda võrdsetel alustel ja samaväärselt teistega,“ märkis komisjoni volinik Dalli.

Komitee liikmed avaldasid uuele strateegiale toetust, kuid märkisid murega, et selle rakendamisel peavad EL ja liikmesriigid võtma arvesse pandeemia laastavat mõju puuetega inimestele, eelkõige tööhõive ja hariduse valdkonnas, sest juba olemasolev ebavõrdsus üha suureneb. (ll)