На 24 март ЕИСК беше домакин на дебат с комисаря на ЕС по въпросите на равнопоставеността Хелена Дали относно новата стратегия за правата на хората с увреждания, стартирана неотдавна от Европейската комисия.

Стратегията, която обхваща периода 2021—2030 г., се стреми да гарантира пълното прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ) в ЕС. КПХУ на ООН е основополагащ договор, който промени нагласите по отношение на уврежданията, възприемайки към тях подход, основан на правата на човека, и възлагайки на обществото отговорността за премахването на пречките, възпрепятстващи пълноценното участие на хората с увреждания в обществото.

„Приветстваме новата стратегия на ЕС за хората с увреждания. Около 87 милиона души в Европа имат някаква форма на увреждане и над половината от тях се чувстват дискриминирани въз основа на увреждането си“, заяви председателят на ЕИСК Криста Швенг във встъпителното си изказване.

Тя припомни, че ЕИСК беше първата институция, която прие становище по собствена инициатива през 2019 г., в което призова за нова програма за правата на хората с увреждания, която да съответства напълно на КПХУ на ООН: „Много се радвам, че редица от препоръките, които отправихме тогава, са взети предвид в Стратегията на ЕС за хората с увреждания, която беше представена преди няколко седмици.“

ЕИСК призова настоятелно за пълно прилагане на КПХУ на ООН както в своите становища, така и в рамките на работата на своята тематична проучвателна група „Права на хората с увреждания“, създадена с цел наблюдение на прилагането на КПХУ на ООН в държавите членки.

Становището относно „Изготвянето на програма на ЕС за правата на хората с увреждания за периода 2020 – 2030 г.“ не е единственият документ на ЕИСК по този въпрос: Комитетът прие и информационен доклад и становище относно правото на хората с увреждания да гласуват на изборите за Европейски парламент. ЕИСК ще анализира новата стратегия в ново становище, което ще бъде представено на юлската му пленарна сесия.

„Десет години след като ЕС ратифицира КПХУ на ООН е крайно време да се да се засилят европейските действия в областта на политиките за хората с увреждания. Целта ни е да постигнем положителни промени в живота на хората с увреждания в ЕС и извън него, така че те да могат да участват на равна основа с другите, без изключение“, заяви комисар Дали.

Членовете на ЕИСК се изказаха в подкрепа на новата стратегия, но предупредиха, че при прилагането ѝ ЕС и държавите членки трябва да вземат предвид опустошителните последици от пандемията за хората с увреждания, по-специално в областта на заетостта и образованието, тъй като съществуващите неравенства се задълбочават. (ll)