Politiky v oblasti zdravotního postižení: Je nejvyšší čas zvýšit úsilí EU

EHSV uspořádal 24. března diskusi s komisařkou EU pro rovnost Helenou Dalli, jejímž předmětem byla nová Strategie práv osob se zdravotním postižením, kterou nedávno zveřejnila Evropská komise.

Smyslem této strategie na období 2021–2030, je zajistit, aby byla v EU plně provedena Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením. Tato úmluva, která představuje naprostou revoluci, změnila vnímání zdravotního postižení, neboť k němu přistupuje z hlediska lidských práv a stanoví, že společnost je odpovědna za odstranění překážek, které daným lidem brání v tom, aby se do ní mohli plně zapojit.

„Vítáme novou strategii EU pro pomoc osobám se zdravotním postižením. V EU žije přibližně 87 milionů lidí, kteří mají nějakou formu zdravotního postižení. Více než polovina z nich se přitom cítí diskriminována,“ uvedla ve svém úvodním vystoupení předsedkyně EHSV Christa Schweng.

Jak dále připomněla, EHSV je první institucí, která v roce 2019 přijala stanovisko z vlastní iniciativy, v němž požaduje, aby byla nová agenda v oblasti práv osob se zdravotním postižením plně v souladu s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením: „Velmi mě těší, že ve strategii EU pro pomoc osobám se zdravotním postižením, jež byla předložena před několika týdny, je zohledněna celá řada doporučení, která jsme tehdy předložili. “

Na plné provedení Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením kladl EHSV opakovaně důraz ve svých stanoviscích i v rámci činnosti své tematické studijní skupiny Práva osob se zdravotním postižením, jejímž posláním je sledovat, jak je tato úmluva OSN prováděna v členských státech EU.

Touto otázkou se zabýval nejen ve svém stanovisku Utváření agendy EU v oblasti práv osob se zdravotním postižením na období 2020–2030, ale přijal v této souvislosti také několik dalších dokumentů, jako například informační zprávu a stanovisko k právu osob se zdravotním postižením volit ve volbách do Evropského Parlamentu. Analýzu nové strategie provede EHSV ve svém novém stanovisku, které bude předloženo na plenárním zasedání v červenci.

„Deset let poté, co EU ratifikovala Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, je nejvyšší čas, abychom ještě zvýšili úsilí EU, pokud jde o politiky v oblasti zdravotního postižení. Naším cílem je dosáhnout toho, aby se život osob se zdravotním postižením v EU i mimo ni změnil k lepšímu, a mohly se tak bez výjimky zapojit do společnosti za stejných podmínek jako všichni ostatní,“ prohlásila komisařka Dalli.

Členové EHSV novou strategii uvítali, zároveň však upozornili, že EU a členské státy musí při jejím provádění vzít v potaz ničivý dopad, jejž má na osoby se zdravotním postižením současná pandemie, a to zejména v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání, neboť dále zhoršuje stávající nerovnosti. (ll)