Õiguskaitse kättesaadavus keskkonnaasjades on ELi rohelise kokkuleppe rakendamisel otsustava tähtsusega

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kiitis hiljutises aruandes heaks komisjoni ettepaneku vaadata läbi ELi Århusi määrus ning parandada kodanike ja valitsusväliste organisatsioonide võimalusi esitada keskkonnaasjades haldusorganile kaebus ja taotleda kohtulikku kontrolli, ent rõhutas, et peab läbivaadatud määrust siiski ebapiisavaks.

Kuigi Euroopa Liit on 2005. aastast saadik Århusi konventsiooni osaline, ei täida ta ikka veel täiel määral selle nõudeid õiguskaitse kättesaadavuse kohta.

Komisjoni esitatud muudetud määrus on samm edasi ja oluline vahend Euroopa rohelise kokkuleppe rakendamiseks, leidis komitee, kes üldiselt kiitis heaks jaanuaris vastu võetud arvamuses kavandatud muudatused.

Ent raportöör Arnaud Schwartz tõstis esile uue määruse lüngad, mida ELi institutsioonid võivad kasutada ära vastutusest hoidumiseks.

Näiteks ei poolda komitee komisjoni ettepanekut jätta välja riiklikke rakendusmeetmeid hõlmavaid ELi õigusaktid, sest on olemas reaalne võimalus, et selline väljajätmine võib komisjoni määruse kehtetuks muuta või seda nõrgendada.

Lisaks sellele on komitee mures vaidemenetluse mehhanismi reformimise pärast: algses Århusi määruses võimaldas mehhanism valitsusvälistel keskkonnaorganisatsioonidel vaidlustada ELi haldustegevust või tegevusetust. Kui kodanikuühiskonna organisatsioonidel lubatakse läbivaatamine ellu viia alles siis, kui rakendusmeetmed on vastu võetud, väldiks see vaidemenetlust paljude ELi õigusaktide ja tegevusetuse juhtude või isegi neist enamiku puhul.

Komitee kutsus komisjoni üles hõlbustama kõigi kodanikuühiskonna organisatsioonide juurdepääsu õiguskaitsele.

„Sotsiaalpartnerid on otsustava tähtsusega osalejad keskkonnaasjades ja nende õigust saada õiguskaitset tuleks sõnaselgelt tunnustada,“ rõhutas komitee kaasraportöör Isabel Caño Aguilar. „Tuleb tagada kodanikuühiskonna organisatsioonide kaitse lisakoormuse eest (nagu lisakulud ja bürokraatlikud meetmed), et muuta kohtulik kontroll praktikas kättesaadavaks,“ ütles ta lõpetuseks. (mr)