Dostęp do sprawiedliwości w dziedzinie środowiska ma kluczowe znaczenie dla wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu

W swoim ostatnim sprawozdaniu EKES z zadowoleniem przyjąłwniosek Komisji dotyczący przeglądu unijnego rozporządzenia w sprawie konwencji z Aarhus oraz ulepszenia dostępu osób fizycznych i organizacji pozarządowych do kontroli administracyjnej i sądowej w sprawach dotyczących środowiska. Komitet podkreśla jednak, że zmienione rozporządzenie nie jest wystarczająco ambitne.

Choć Unia Europejska jest stroną konwencji z Aarhus od 2005 r., wciąż nie do końca spełnia jej wymogi dotyczące dostępu do sprawiedliwości.

EKES stwierdza, że zmienione rozporządzenie zaproponowane przez Komisję jest krokiem naprzód i kluczowym narzędziem wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu. W swoim sprawozdaniu przyjętym w styczniu EKES ogólnie rzecz biorąc przyjął proponowane zmiany z zadowoleniem.

Sprawozdawca Arnaud Schwartz wskazał jednak na niedociągnięcia nowego rozporządzenia, które instytucje UE mogłyby wykorzystać w celu uniknięcia odpowiedzialności.

Na przykład EKES nie popiera propozycji Komisji dotyczącej wyłączenia aktów UE wymagających „krajowych środków wykonawczych”, ponieważ zachodzi realne ryzyko, że wyłączenie to unieważni lub osłabi rozporządzenie Komisji.

Ponadto Komitet jest zaniepokojony przeglądem mechanizmu wewnętrznej procedury odwoławczej. W ramach oryginalnego rozporządzenia w sprawie konwencji z Aarhus mechanizm ten umożliwiał organizacjom pozarządowym zajmującym się ochroną środowiska zakwestionowanie unijnych aktów administracyjnych i zaniechań. Umożliwienie organizacjom społeczeństwa obywatelskiego przeprowadzania przeglądu dopiero po przyjęciu środków wykonawczych wyłączyłoby wiele – a nawet większość – aktów i zaniechań UE z wewnętrznej procedury odwoławczej.

EKES wzywa również Komisję do ułatwienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości wszystkim organizacjom społeczeństwa obywatelskiego.

„Partnerzy społeczni to kluczowe podmioty kwestii związanych ze środowiskiem naturalnym i należy wyraźnie uznać ich dostęp do wymiaru sprawiedliwości” – podkreśliła sprawozdawczyni EKES-u Isabel Caño Aguilar. „Zapewnienie dostępności kontroli sądowej w praktyce oznacza, że organizacje społeczeństwa obywatelskiego nie powinny borykać się z dodatkowymi obciążeniami, takimi jak dodatkowe koszty i środki biurokratyczne" – podsumowała Isabel Caño. (mr)