Přístup k právní ochraně v záležitostech životního prostředí má zásadní význam pro provádění Zelené dohody pro Evropu

Ve své nedávné zprávě EHSV uvítal návrh Komise na revizi Aarhuského nařízení EU a zlepšení přístupu ke správnímu a soudnímu přezkumu v záležitostech životního prostředí pro jednotlivce a nevládní organizace, přičemž však zdůraznil, že toto přepracované nařízení nejde dostatečně daleko.

Přestože je Evropská unie smluvní stranou Aarhuské úmluvy od roku 2005, stále ještě v plném rozsahu neplní její ustanovení týkající se „přístupu k právní ochraně“.

Podle EHSV, který v uvedené zprávě přijaté v lednu obecně uvítal navrhované změny, představuje pozměněné nařízení navržené Komisí krok vpřed a je klíčovým nástrojem pro provádění Zelené dohody pro Evropu.

Zpravodaj Arnaud Schwartz však upozornil na mezery v novém nařízení, které by mohly orgány využít k tomu, aby se vyhnuly odpovědnosti.

EHSV například nesouhlasí s návrhem Komise vyloučit akty EU, které obsahují „vnitrostátní prováděcí opatření“, neboť existuje reálná možnost, že v důsledku tohoto vyloučení by mohlo dojít ke zneplatnění či oslabení návrhu Komise.

EHSV je navíc znepokojen reformou „mechanismu vnitřního přezkumu“, zavedeného původním Aarhuským nařízením, který umožnil nevládním organizacím působícím v oblasti životního prostředí rozporovat správní akty a opomenutí EU. Pokud by organizace občanské společnosti měly možnost provádět přezkum až poté, co byla přijata prováděcí opatření, bránilo by to zahájení interního přezkumu u celé řady, ne-li většiny, aktů a případů nečinnosti EU.

EHSV rovněž vyzývá Komisi, aby všem organizacím občanské společnosti usnadnila přístup k právní ochraně.

Sociální partneři jsou klíčovými aktéry v otázkách životního prostředí a měli by být, co se týče přístupu k právní ochraně, výslovně zohledněni,“ zdůraznila spoluzpravodajka EHSV Isabel Caño Aguilar. „Aby byl soudní přezkum přístupný v praxi, neměly by organizace občanské společnosti čelit další zátěži, jako jsou dodatečné náklady a byrokratická opatření,“ uzavřela. (mr)