Vienā no jaunākajiem EESK atzinumiem ir atzinīgi novērtēts Komisijas priekšlikums pārskatīt Orhūsas Regulu un uzlabot pieeju administratīvai un juridiskai pārskatīšanai vides jautājumu jomā individuālam personām un nevalstiskajām organizācijām, tomēr Komiteja uzsver, ka regulas pārskatīšanā nav izdarīts pietiekami daudz.

Lai gan Eiropas Savienība kopš 2005. gada ir Orhūsas konvencijas biedre, tā joprojām nepilnīgi ievēro noteikumu par piekļuvi tiesu iestādēm.

EESK skatījumā Komisijas pārskatītā regula ir solis uz priekšu un būtisks instruments Eiropas zaļā kursa īstenošanai. Janvārī pieņemtā ziņojumā EESK pārsvarā pozitīvi vērtēja ierosinātos grozījumus.

Tomēr ziņotājs Arnaud Schwartz ir iezīmējis jaunā regulējuma nepilnības, kuras Eiropas Savienības iestādes varētu izmantot, lai izvairītos no atbildības.

Piemēram, EESK neatbalsta Komisijas priekšlikumu izslēgt ES tiesību aktus, kas paredz, ka valstis veic īstenošanas pasākumus, jo pastāv reāla iespēja, ka šādas izslēgšanas dēļ Komisijas regulējums varētu kļūt neefektīvs vai vājāks.

Turklāt EESK satrauc “iekšējās pārskatīšanas mehānisma” reforma. Šis mehānisms, kas paredzēts sākotnējā Orhūsas regulā, deva iespēju vides aizsardzības NVO iebilst pret Eiropas Savienību administratīvajiem aktiem un rīcības trūkumu. Ja pilsoniskās sabiedrības organizācijas drīkstēs veikt pārskatīšanu tikai tad, kad būs apstiprināti īstenošanas pasākumi, daudzi vai pat vairums ES aktu un bezdarbības gadījumu nebūs pakļauti iekšējai pārskatīšanai.

EESK aicina Komisiju vienkāršot piekļuvi tiesām visām pilsoniskās sabiedrības organizācijām.

EESK līdzzziņotāja Isabel Caño Aguilar uzsver, ka “sociālie partneri ir izšķiroši svarīgi vides problēmu risinātāji, un saistībā ar piekļuvi tiesu iestādēm viņi būtu skaidri jāatzīst”. Noslēdzot viņa norāda: “Lai pārskatīšana tiesā būtu pieejama praksē, pilsoniskās sabiedrības organizācijas nedrīkst apkraut ar papildu slogu, piemēram, papildizmaksām un birokrātiskiem pasākumiem”. (mr)