Έξοδα ταξιδίου και αποζημιώσεις των μελών

Information for Members, delegates, alternates and advisors

This page is also available in

Επισκόπηση των εξόδων ταξιδίου και αποζημιώσεων για τα μέλη της ΕΟΚΕ, τους αντιπροσώπους, τους αναπληρωτές τους και τους συμβούλους

Τα μέλη της ΕΟΚΕ, οι αντιπρόσωποι, οι αναπληρωτές τους και οι σύμβουλοι (εφεξής «οι δικαιούχοι») δεν λαμβάνουν αμοιβή από την ΕΟΚΕ. Ωστόσο, όταν οι δικαιούχοι συμμετέχουν σε επίσημες εκδηλώσεις ή συνεδριάσεις της ΕΟΚΕ, δικαιούνται την επιστροφή των εξόδων ταξιδίου και σχετικές αποζημιώσεις.

Οι βασικοί κανόνες που διέπουν την επιστροφή των εξόδων ταξιδίου και τις σχετικές αποζημιώσεις ορίζονται στην Απόφαση αριθ. 203/471/ΕΕ του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2013. Αυτό το νομικό πλαίσιο συμπληρώνεται περαιτέρω από τις ρυθμίσεις εφαρμογής που ενέκρινε το Προεδρείο της ΕΟΚΕ στις 26 Απριλίου 2016 (και τροποποίησε το Δεκέμβριο του 2018 και τον Ιούνιο του 2019).

Έξοδα ταξιδίου και αποζημιώσεις

Τα έξοδα ταξιδίου για την παρουσία διά ζώσης σε εκδηλώσεις ή συνεδριάσεις της ΕΟΚΕ αποζημιώνονται με βάση τις καταβληθείσες δαπάνες και καταβάλλονται μέχρις ενός ανώτατου ορίου, με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία όπου αναγράφονται σαφώς το καταβληθέν αντίτιμο, η διαδρομή που ακολουθήθηκε και η ημερομηνία και ώρα του ταξιδιού.

Κατά τη μετακίνησή τους, οι δικαιούχοι έχουν επίσης δικαίωμα είσπραξης αποζημιώσεων βάσει της απόστασης και της διάρκειας, που αποσκοπούν στην κάλυψη όλων των οδοιπορικών εξόδων, με εξαίρεση τα έξοδα θεώρησης, τα έξοδα εμβολιασμού και τυχόν τέλη εγγραφής.

Ημερήσια αποζημίωση ύψους 290 ευρώ καταβάλλεται για κάθε ημέρα παρουσίας διά ζώσης σε επίσημες εκδηλώσεις ή συνεδριάσεις της ΕΟΚΕ.

Ειδικές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

Ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19, για τις περιπτώσεις όπου οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί και οι λοιπές διαταραχές δυσχεραίνουν τη παρουσία των δικαιούχων διά ζώσης στις συνεδριάσεις, το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση στις 28 Ιουνίου 2021, με την οποία ορίζεται η αποζημίωση για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στις συνεδριάσεις της ΕΟΚΕ σε 145 ευρώ. Η απόφαση του Συμβουλίου τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2021. 

Λοιπές αποζημιώσεις

Τα μέλη και οι αντιπρόσωποι ενδέχεται επίσης να δικαιούνται αποζημίωση για τη συγχρηματοδότηση δαπανών εξοπλισμού πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου. Η επιλεξιμότητα για αυτή την αποζημίωση συναρτάται από την συμμετοχή σε ελάχιστο αριθμό επίσημων συνεδριάσεων της ΕΟΚΕ.

Η αποζημίωση καταβάλλεται στα δικαιούχα μέλη σε δύο δόσεις ετησίως, ύψους 1.500 ευρώ εκάστη. Οι δικαιούχοι αντιπρόσωποι λαμβάνουν μία δόση ετησίως, ύψους 1.000.

Downloads

European Council Decision (EU) 2021/1072 of 28 June 2021

Ενοποιημένη έκδοση της απόφασης του Προεδρείου της 26ης Απριλίου 2016 (όπως τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις του Προεδρείου του Δεκεμβρίου 2018 και του Ιουνίου 2019) σχετικά με την επιστροφή εξόδων και τις αποζημιώσεις