Έξοδα ταξιδίου και αποζημιώσεις των μελών

Επισκόπηση των εξόδων ταξιδίου και αποζημιώσεων για τα μέλη της ΕΟΚΕ, τους αντιπροσώπους, τους αναπληρωτές τους και τους συμβούλους

Τα μέλη της ΕΟΚΕ, οι αντιπρόσωποι, οι αναπληρωτές τους και οι σύμβουλοι (εφεξής «οι δικαιούχοι») δεν λαμβάνουν αμοιβή από την ΕΟΚΕ. Ωστόσο, όταν οι δικαιούχοι συμμετέχουν σε επίσημες εκδηλώσεις ή συνεδριάσεις της ΕΟΚΕ, δικαιούνται την επιστροφή των εξόδων ταξιδίου και σχετικές αποζημιώσεις.

Οι βασικοί κανόνες που διέπουν την επιστροφή των εξόδων ταξιδίου και τις σχετικές αποζημιώσεις ορίζονται στην Απόφαση αριθ. 203/471/ΕΕ του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2013. Αυτό το νομικό πλαίσιο συμπληρώνεται περαιτέρω από τις διατάξεις εφαρμογής που ενέκρινε το Προεδρείο της ΕΟΚΕ στις 26 Απριλίου 2016 (και τροποποίησε τον Δεκέμβριο του 2018, τον Ιούνιο του 2019, τον Φεβρουάριο του 2023 και τον Μάρτιο του ίδιου έτους).

Έξοδα ταξιδίου και αποζημιώσεις

Τα έξοδα ταξιδίου για την παρουσία διά ζώσης σε εκδηλώσεις ή συνεδριάσεις της ΕΟΚΕ αποζημιώνονται με βάση τις καταβληθείσες δαπάνες και καταβάλλονται μέχρις ενός ανώτατου ορίου, με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία όπου αναγράφονται σαφώς το καταβληθέν αντίτιμο, η διαδρομή που ακολουθήθηκε και η ημερομηνία και ώρα του ταξιδιού.

Κατά τη μετακίνησή τους, οι δικαιούχοι έχουν επίσης δικαίωμα είσπραξης αποζημιώσεων βάσει της απόστασης και της διάρκειας, που αποσκοπούν στην κάλυψη όλων των οδοιπορικών εξόδων, με εξαίρεση τα έξοδα θεώρησης, τα έξοδα εμβολιασμού και τυχόν τέλη εγγραφής.

Ημερήσια αποζημίωση ύψους 290 ευρώ καταβάλλεται για κάθε ημέρα παρουσίας διά ζώσης σε επίσημες εκδηλώσεις ή συνεδριάσεις της ΕΟΚΕ. Για την εξ αποστάσεως συμμετοχή χορηγείται αποζημίωση ύψους 145 ευρώ.

Λοιπές αποζημιώσεις

Τα μέλη και οι αντιπρόσωποι ενδέχεται επίσης να δικαιούνται αποζημίωση για τη συγχρηματοδότηση δαπανών εξοπλισμού πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου. Η επιλεξιμότητα για αυτή την αποζημίωση συναρτάται από την συμμετοχή σε ελάχιστο αριθμό επίσημων συνεδριάσεων της ΕΟΚΕ.

Η αποζημίωση καταβάλλεται στα δικαιούχα μέλη σε δύο δόσεις ετησίως, ύψους 1.500 ευρώ εκάστη. Οι δικαιούχοι αντιπρόσωποι λαμβάνουν μία δόση ετησίως, ύψους 1.000.

Downloads

Consolidated version of the Bureau decision of 26 April 2016 (as amended by Bureau decisions of December 2018,June 2019, February 2023 and March 2023), on the reimbursement of expenses and allowances