Cestovné výdavky a príspevky určené členom

Prehľad cestovných výdavkov a príspevkov určených členom EHSV, delegátom, ich náhradníkom a poradcom

Členovia EHSV, delegáti, ich náhradníci a poradcovia (spoločne označovaní ako „oprávnené osoby“) nedostávajú od výboru žiadnu odmenu. Ak sa však oprávnené osoby zúčastňujú na oficiálnych podujatiach alebo schôdzach EHSV, majú nárok na náhradu cestovných výdavkov a súvisiacich príspevkov.

Základné pravidlá týkajúce sa náhrad cestovných výdavkov a súvisiacich príspevkov sa stanovujú v rozhodnutí Rady 2013/471/EÚ z 23. septembra 2013. Tento právny rámec ďalej dopĺňajú vykonávacie predpisy, ktoré prijalo predsedníctvo EHSV 26. apríla 2016 (v znení ďalších zmien z decembra 2018, júna 2019, februára 2023 a marca 2023).

Cestovné výdavky a príspevky

Cestovné výdavky spojené s fyzickou účasťou na podujatiach alebo schôdzach EHSV sa uhrádzajú na základe skutočne vzniknutých výdavkov. Uhrádzajú sa do určitej výšky na základe sprievodných dokladov, v ktorých sa jasne uvádza zaplatená cena, použitá trasa, dátum a čas cesty.

Oprávnené osoby majú počas cesty nárok aj na príspevky za vzdialenosť a za dĺžku trvania cesty, ktoré majú pokryť všetky vedľajšie výdavky spojené s ich cestou, okrem výdavkov za vízum, výdavkov za očkovanie a akýchkoľvek registračných poplatkov.

Diéty vo výške 290 EUR sa poskytujú za každý deň fyzickej účasti na oficiálnych podujatiach alebo schôdzach EHSV. Za účasť na diaľku sa poskytuje príspevok vo výške 145 EUR.

Iné príspevky

Členovia a delegáti môžu mať nárok aj na príspevok na spolufinancovanie nákladov na informačné technológie, telekomunikácie a kancelárske potreby. Nárok na tento príspevok závisí od účasti na minimálnom počte oficiálnych schôdzí EHSV.

Tento príspevok sa vypláca oprávneným členom v dvoch splátkach ročne, pričom každá splátka je vo výške 1 500 EUR. Oprávnení delegáti majú nárok na jednu splátku ročne vo výške 1 000 EUR.

Downloads

Consolidated version of the Bureau decision of 26 April 2016 (as amended by Bureau decisions of December 2018,June 2019, February 2023 and March 2023), on the reimbursement of expenses and allowances