Resekostnadsersättning och traktamenten för ledamöter

Översikt över resekostnadsersättning och traktamenten för EESK:s ledamöter, delegater, deras respektive suppleanter samt rådgivare

EESK:s ledamöter, delegater, deras respektive suppleanter samt rådgivare (kollektivt kallade ersättningsberättigade) får ingen lön från kommittén. När ersättningsberättigade deltar i officiella evenemang eller sammanträden i EESK:s regi har de dock rätt till ersättning för resekostnader samt därtill kopplade traktamenten.

Grundläggande regler för ersättning av resekostnader och därtill kopplade traktamenten fastställs i rådets beslut 2013/471/EU av den 23 september 2013. Denna rättsliga ram kompletteras ytterligare med genomförandebestämmelser som antogs av EESK:s presidium den 26 april 2016 (ändrade i december 2018, juni 2019, februari 2023 och mars 2023).

Resekostnadsersättning och traktamenten

Resekostnader för fysisk närvaro vid EESK:s evenemang eller sammanträden ersätts på grundval av faktiska kostnader och betalas upp till ett visst tak mot uppvisande av styrkande handlingar som tydligt anger det pris som betalats, resväg samt datum och klockslag för resan.

Vid resor har ersättningsberättigade också rätt till avstånds- och tidsbaserad ersättning som är avsedd att täcka alla reserelaterade kostnader, med undantag för viseringskostnader, vaccinationskostnader och eventuella registreringsavgifter.

Ett dagtraktamente på 290 euro beviljas för varje dag som den ersättningsberättigade är fysiskt närvarande vid officiella evenemang eller sammanträden i EESK:s regi. För distansnärvaro beviljas ett traktamente på 145 euro.

Andra ersättningar

Ledamöter och delegater kan också ha rätt till ett bidrag för medfinansiering av kostnader för it, telekommunikation och elektronisk kontorsutrustning. Rätten till detta bidrag grundar sig på närvaro vid ett minsta antal officiella EESK-sammanträden.

Detta bidrag betalas ut till berättigade ledamöter i två utbetalningar per år på 1 500 euro vardera. Berättigade delegater har rätt till en årlig utbetalning på 1 000 euro.

Downloads

Consolidated version of the Bureau decision of 26 April 2016 (as amended by Bureau decisions of December 2018,June 2019, February 2023 and March 2023), on the reimbursement of expenses and allowances