Resekostnadsersättning och traktamenten för ledamöter

Information for Members, delegates, alternates and advisors

This page is also available in

Översikt över resekostnadsersättning och traktamenten för EESK:s ledamöter, delegater, deras respektive suppleanter samt rådgivare

EESK:s ledamöter, delegater, deras respektive suppleanter samt rådgivare (kollektivt kallade ersättningsberättigade) får ingen lön från kommittén. När ersättningsberättigade deltar i officiella evenemang eller sammanträden i EESK:s regi har de dock rätt till ersättning för resekostnader samt därtill kopplade traktamenten.

Grundläggande regler för ersättning av resekostnader och därtill kopplade traktamenten fastställs i rådets beslut 2013/471/EU av den 23 september 2013. Denna rättsliga ram kompletteras ytterligare med genomförandebestämmelser som antogs av EESK:s presidium den 26 april 2016 (ändrade i december 2018 och juni 2019).

Resekostnadsersättning och traktamenten

Resekostnader för fysisk närvaro vid EESK:s evenemang eller sammanträden ersätts på grundval av faktiska kostnader och betalas upp till ett visst tak mot uppvisande av styrkande handlingar som tydligt anger det pris som betalats, resväg samt datum och klockslag för resan.

Vid resor har ersättningsberättigade också rätt till avstånds- och tidsbaserad ersättning som är avsedd att täcka alla reserelaterade kostnader, med undantag för viseringskostnader, vaccinationskostnader och eventuella registreringsavgifter.

Ett dagtraktamente på 290 euro beviljas för varje dag som den ersättningsberättigade är fysiskt närvarande vid officiella evenemang eller sammanträden i EESK:s regi.

Särskilda arrangemang under covid-19-pandemin

Till följd av den pågående covid-19-pandemin, där reserestriktioner och störningar i förbindelserna gör det svårt för ersättningsberättigade att fysiskt delta i sammanträden, antog rådet den 28 juni 2021 ett beslut som fastställer ersättningen för distansdeltagande i EESK:s sammanträden till 145 EUR. Rådets beslut trädde i kraft den 1 juli 2021. 

Andra ersättningar

Ledamöter och delegater kan också ha rätt till ett bidrag för medfinansiering av kostnader för it, telekommunikation och elektronisk kontorsutrustning. Rätten till detta bidrag grundar sig på närvaro vid ett minsta antal officiella EESK-sammanträden.

Detta bidrag betalas ut till berättigade ledamöter i två utbetalningar per år på 1 500 euro vardera. Berättigade delegater har rätt till en årlig utbetalning på 1 000 euro.
 

Downloads

European Council Decision (EU) 2021/1072 of 28 June 2021

Konsoliderad version av presidiets beslut av den 26 april 2016 (ändrat genom presidiets beslut i december 2018 och juni 2019) om kostnadsersättningar och traktamenten