Kategorien "Den frivillige sektor"

This page is also available in

Kategorien "Den frivillige sektor" er sammensat af medlemmer fra Diversitet Europa – Gruppe III og Arbejdsgivergruppen, som er engageret i den frivillige sektor på nationalt og/eller europæisk plan og repræsenterer fonde, foreninger, NGO'er og andre former for sammenslutninger, der beskæftiger sig med at fremme overholdelsen af retsstatsprincippet, den frie bevægelighed for personer og varer samt beskyttelsen af de borgerlige frihedsrettigheder og menneskerettighederne. På et tidspunkt, hvor foreningsfriheden er under pres og den frivillige sektor mere generelt må intensivere sin indsats for at bevare sin frihed og uafhængighed, vil kategoriens medlemmer fremlægge forslag til overvejelser og offentlige politikker for EØSU og dermed medvirke til at give det europæiske civilsamfund nye impulser.

Begrebet "den frivillige sektor" dækker over den formidlende rolle, som formidlingsorganerne spiller i forhold til den enkelte borger og staten som garant for den offentlige interesse, samt over deres grundlæggende værdier om gensidig respekt og uselviskhed, hvis naturlige følger er pluralisme og socialt udbytte.

Den frivillige sektor afspejler de mange forskellige interesser og identiteter i dagens samfund og har til opgave at skabe betingelser for ægte dialog med civilsamfundet. I en dyster tid, som i stigende grad er præget af intolerance, social uretfærdighed og indskrænkning af civilsamfundets spillerum, bringer udsigten til at styrke civilsamfundet håb med sig.

Sekretariatet for kategorien varetages af Diversitet Europa – Gruppe III.