Kategorien "Den frivillige sektor"

Kategorien "Den frivillige sektor" er sammensat af medlemmer, som er engageret i frivillige organisationer på nationalt plan eller EU-plan, og som repræsenterer fonde, foreninger, NGO'er og andre former for sammenslutninger, der er interesserede i at fremme retsstatsprincippet og den frie bevægelighed for personer samt beskytte borgerlige frihedsrettigheder og menneskerettigheder. På et tidspunkt, hvor foreningsfriheden er under pres og organisationerne i den frivillige sektor mere generelt må intensivere deres indsats for at bevare deres frihed og uafhængighed, vil kategoriens medlemmer fremlægge forslag til overvejelser og offentlige politikker for EØSU og dermed medvirke til at give det europæiske civilsamfund nye impulser.

Begrebet "den frivillige sektor" dækker over den formidlende rolle, som sektoren varetager i forholdet mellem den enkelte borger og staten som garant for den offentlige interesse, samt de grundlæggende værdier om gensidig respekt og uselviskhed, hvis naturlige følger er pluralisme og socialt udbytte.

Organisationerne i den frivillige sektor afspejler de mange forskellige interesser og identiteter i dagens samfund og har til opgave at skabe betingelserne for en ægte dialog med civilsamfundet. I en dyster tid, som i stigende grad er præget af intolerance, social uretfærdighed og indskrænkning af civilsamfundets spillerum, bringer udsigten til at styrke civilsamfundet håb med sig.

Gruppen af civilsamfundsorganisationer (Gruppe III) varetager sekretariatsfunktionen for kategorien.