You are here

Interesna skupina za zaštitu potrošača i okoliša

Interesna skupina za zaštitu potrošača i okoliša trenutačno se sastoji od članova koji dolaze iz redova Skupine raznih interesa (Skupina III.), a većina ih predstavlja organizacije za zaštitu potrošača i okoliša ili su stručnjaci na tim područjima.

Glavni je cilj Interesne skupine raspravljati o dokumentima koje predlaže Europska komisija i osigurati da se prava potrošača i zaštita okoliša uzimaju u obzir u cjelokupnom radu EGSO-a. To je forum koji sudionicima omogućava razmatranje politika koje se provode u njihovim zemljama.

Poslove tajništva za Interesnu skupinu obavlja Skupina raznih interesa. Ova interesna skupina uspostavila je posebno blisku suradnju s Interesnom skupinom za poljoprivredu.

Downloads

Bernardo HERNANDEZ BATALLER

Article 54 Internal Rules