Všechny interní a společné poradní skupiny

This page is also available in

Interní poradní skupiny jsou orgány občanské společnosti, které poskytují poradenství v oblasti provádění obchodních dohod. První z nich vznikla v rámci dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou v roce 2011. Od té doby je v rámci všech smluv o volném obchodu, které EU podepíše s partnerskou zemí nebo se skupinou zemí, zřízena interní poradní skupina EU a současně interní poradní skupina země, jež dohodu podepsala.

Interní poradní skupiny nejsou bilaterální orgány: úlohou interní poradní skupiny EU je poskytovat poradenství GŘ Komise pro obchod, přičemž interní poradní skupina partnerské země má za úkol poskytovat poradenství vládě své země. Interníporadní skupiny obou stran však mohou pořádat společné schůze těchto skupin, které se konají před každoročním setkáním fóra občanské společnosti pořádaném GŘ pro obchod v rámci dané dohody o volném obchodu.

Interníporadní skupiny působí především v oblasti obchodu a udržitelného rozvoje: dohody o volném obchodu, které podepsala EU, obsahují zvláštní kapitolu věnovanou tomuto tématu a sociální partneři a organizace občanské společnosti, které mají své zástupce v interníchporadních skupinách, se mohou vyjadřovat k dopadům dané dohody na společnost, hospodářství, životní prostředí i na práva pracovníků a lidská práva v EU a v partnerské zemi či zemích.

Složení interních poradních skupin zajišťuje vyvážené zastoupení všech tří hlavních skupin: zaměstnavatelů, zaměstnanců a třetího sektoru/nevládních organizací. Jednotlivé interní poradní skupiny pak samy rozhodují o svém dalším vnitřním rozčlenění a uplatňují ho. V interní poradní skupině EU zasedají tři členové EHSV (jeden za každou skupinu).

EHSV rovněž zajišťuje pro všechny interní poradní skupiny funkci sekretariátu.

Po uzavření dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, která vstoupila v platnost v roce 2021, byla v rámci této dohody zřízena interní poradní skupina EU, jejímž úkolem je poskytovat Komisi poradenství ohledně celé dohody. Z důvodu této širší oblasti působnosti má tato skupina také více členů (celkem 30, přičemž 6 je z EHSV).

V budoucnu lze uvažovat o tom, že by byly určeny další interní poradní skupiny, které by byly zodpovědné za celý rozsah příslušné dohody o volném obchodu.

Od roku 2021 EHSV každoročně pořádá schůzi všech interních poradních skupin, které jsou pro interní poradní skupiny EU příležitostí k tomu, aby zhodnotily dosavadní situaci a vyměnily si osvědčené postupy.

V současnosti existují tyto interní poradní skupiny:

Interní poradní skupiny EU

Celkový počet členů 

EHSV 

Stálí pozorovatelé 

Kanada 

23 

CARIFORUM 

13 

 

Střední Amerika 

16 

 

Kolumbie Peru Ekvádor 

20 

 

Gruzie 

 

Japonsko 

14 

 

Moldavsko 

 

Singapur 

14 

 

Jižní Korea

19 

 

Spojené království 

30 

30 

Ukrajina 

14 

 

Vietnam 

21