Interní poradní skupina EU v rámci dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím

Článek 13 dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím v souladu s interinstitucionálním rámcem stanoví, že každá strana vytvoří interní poradní skupinu, která se bude skládat ze zástupců organizací občanské společnosti.

Hlavním účelem interní poradní skupiny EU je poskytovat poradenství Komisi ohledně provádění úplné dohody o obchodu a spolupráci (viz níže). Jedná se o první interní poradní skupinu EU, která má tak široký záběr, jenž přesahuje oblast obchodu a udržitelného rozvoje.

Vzhledem k této nebývale široké škále témat bylo nutné vytvořit početnější interní poradní skupinu EU, která by soustřeďovala odborné znalosti celé řady zainteresovaných subjektů a zároveň by byla schopna rychle reagovat. Tato skupina zřízená v rámci dohody o obchodu a spolupráci má tedy celkem třicet členů, přičemž dvacet čtyři členů zastupuje rozsáhlou síť evropských organizací občanské společnosti a šest členů reprezentuje Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV). Toto složení zajišťuje vyvážené zastoupení hospodářských, sociálních a environmentálních zainteresovaných subjektů.

Úplné složení interní poradní skupiny EU zřízené v rámci dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím

Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím

The Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím, kterou tyto dva subjekty uzavřely, stanoví preferenční režim v oblastech, jako je obchod se zbožím a službami, digitální obchod, duševní vlastnictví, zadávání veřejných zakázek, letecká a silniční doprava, energetika, rybolov, koordinace systémů sociálního zabezpečení, prosazování práva a justiční spolupráce v trestních věcech, tematická spolupráce a účast v programech Unie. Opírá se o ustanovení, která zajišťují rovné podmínky a dodržování základních práv.

Ačkoli tato dohoda v žádném případě nevede ke stejné míře hospodářské integrace, jež existovala v době, kdy bylo Spojené království členem EU, zachází dále než obvyklé dohody o volném obchodu a poskytuje pevný základ pro zachování dlouhotrvajícího přátelství a spolupráce.

Dohoda byla podepsána dne 30. prosince 2020, od 1. ledna 2021 byla prováděna prozatímně a v platnost vstoupila dne 1. května 2021.

Více informací a pokynů naleznete na internetových stránkách Komise

Downloads

EU DAG under EU-UK TCA