Interní poradní skupina EU-Gruzie

This page is also available in

Článek 240 dohody o přidružení mezi EU a Gruzií stanoví, že každá smluvní strana zřídí interní poradní skupinu pro udržitelný rozvoj, jež bude poskytovat poradenství v otázkách souvisejících s hlavou o obchodu a udržitelném rozvoji.

Interní poradní skupiny se skládají z nezávislých organizací zastupujících občanskou společnost, které vyváženým způsobem zastupují zúčastněné strany z hospodářské, sociální a environmentální sféry, včetně organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců, nevládních organizací, podnikatelských skupin a dalších relevantních zúčastněných stran.

Interní poradní skupina EU-Gruzie byla zřízena v polovině roku 2015 a je složena ze členů EHSV a zástupců jiných evropských organizací občanské společnosti.

První společná schůze gruzínské a evropské interní poradní skupiny se konala 7. ledna 2016 v Tbilisi.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created under Article 240.4 of the EU-Georgia Association Agreement