Interní poradní skupina EU podle dohody o volném obchodu mezi EU a Singapurem

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem vstoupila v platnost dne 21. listopadu 2019. Součástí dohody je kapitola o obchodu a udržitelném rozvoji (kapitola 12), která obsahuje závazky EU a Singapuru týkající se prosazování pracovních práv, ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje v souladu s mezinárodními nástroji, jako jsou úmluvy Mezinárodní organizace práce a mnohostranné environmentální dohody včetně Pařížské dohody. Pokrývá rovněž oblasti, jako je sociální odpovědnost podniků, biologická rozmanitost, udržitelné lesnictví a udržitelné využívání rybolovných zdrojů a akvakultury.

Kapitola věnovaná obchodu a udržitelnému rozvoji stanoví, že obě strany vytvoří interní poradní skupiny složené ze zástupců organizací občanské společnosti.

Interní poradní skupinu EU podle dohody o volném obchodu mezi EU a Singapurem tvoří členové Evropského hospodářského a sociálního výboru a dalších evropských organizací občanské společnosti, což zajišťuje vyvážené zastoupení nezávislých hospodářských, sociálních a dalších nevládních zainteresovaných stran, mimo jiné organizací zaměstnavatelů, zaměstnanců a environmentálních organizací.

Hlavním úkolem interní poradní skupiny EU je monitorovat provádění kapitoly věnované obchodu a udržitelnému rozvoji v dohodě o volném obchodu mezi EU a Singapurem.