Dostupné jazyky:

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

letošní říjen se pro Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) nese ve znamení nových začátků. Více než 40 % jeho členů se totiž této funkce ujímá poprvé.
Noví členové EHSV byli jmenováni a zanedlouho začne jeho další pětileté funkční období. Příchod nových členů, kteří do EHSV přinášejí své jedinečné odborné znalosti a čerstvou energii, je pokaždé nesmírně podnětný.

Toto nové funkční období se rozbíhá v okamžiku, kdy se Evropa a Evropská unie potýkají s bezprecedentními problémy. Celým kontinentem nadále zmítá koronavirová pandemie, která vyvolala rozsáhlou zdravotní, sociální a hospodářskou krizi. Zároveň EU čelí i mimořádně složité geopolitické situaci.

Poznamenejte si

Stručně

Zveme vás na virtuální návštěvu!

On-line prezentace namísto osobní návštěvy v prostorách EHSV

Do EHSV každoročně zavítají tisíce osob z celé Evropy i z ostatních částí světa. Stará se o ně oddělení služeb pro návštěvníky, které má za úkol představit tomuto nesmírně různorodému publiku činnost Výboru a vysvětlit mu fungování Evropské unie.

Kvůli pandemii COVID-19 však byly prostory EHSV externím návštěvníkům dočasně uzavřeny.

EHSV tudíž přichází s nabídkou on-line prezentací, které mají tradiční formu návštěv nahradit.

Během těchto virtuálních setkání se zájemci mohou seznámit s fungováním EHSV a s jeho úlohou v rozhodovacím procesu EU.

Chcete-li objednat on-line prezentaci EHSV pro členy vaší organizace nebo pro jiné subjekty, zašlete nám e-mail na adresu visitEESC@eesc.europa.eu

Brzy na viděnou! (cl)

EU-Afrika: na cestě k rovnějšímu partnerství

V březnu 2020 představila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen novou strategii pro Afriku, jejímž cílem je nově definovat vztahy mezi EU a africkými zeměmi. A EHSV šel před dychtivě očekávaným summitem EU-Afrika ještě o krok dále, když navrhl udržitelné partnerství mezi EU a Afrikou založené na všeobecných lidských právech, demokratických strukturách, dlouhodobých investicích do infrastruktury a plném zapojení organizované občanské společnosti.

EHSV varuje před nebezpečím „ekologické“ obchodní války

Od podpisu Kjótského protokolu zavedly různé jurisdikce po celém světě systémy obchodování s emisemi (ETS). Systém EU ETS, který je tím nejrozsáhlejším a nejdéle fungujícím, bude přepracován v souladu s rámcem politiky EU v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030. EHSV ve svém stanovisku, jež přijal na zářijovém plenárním zasedání, poskytuje přehled o systému EU ETS a dalších ETS na celém světě a představuje přístupy k regulaci obchodu v rámci nové dohody pro trhy s uhlíkem.

Nové publikace

Brožura „Dessine-moi…“ nyní on-line

Brožura „Dessine-moi…“ je kompilací 43 příspěvků od členů EHSV ze všech 27 členských států EU, sesbíraných v období od dubna do září 2020. Obrátili jsme se na členy s frází „Dessine-moi…“, kterou jsme si vypůjčili z původního znění knihy Malý princ od Antoina de Saint-Exupéryho, a požádali je, aby nám pověděli, co se jim vybaví, když se řekne „neviditelné“. Z jejich vyprávění, v němž nás nechali nahlédnout do svého vlastního světa, vzešla mozaika různých krajin, obrazů, barev a zvuků. Zahloubejte se do těchto autentických příběhů, jež jsou o to významnější, že byly prožity tak velmi intenzivně.

Naše díky patří členům, kteří se do přípravy této brožury zapojili. Jsou to:

Isabel Caño Aguilar, Milena Angelova, Giuseppe Guerini, Adam Rogalewski, Helena de Felipe Lehtonen, Gonçalo Lobo Xavier, Anne Demelenne, Cillian Lohan, Christa Schweng, Georges Dassis, Baiba Miltoviča, Maurizio Reale, Lucie Studničná, Carlos Trias Pintó, Martina Širhalová, Judith Vorbach, Lidija Pavić-Rogošić, Arnold Puech d'Alissac, José María Zufiaur Narvaiza, Yves Somville, Evangelia Kekeleki, Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, Sofia Björnsson, Irini Pari, Tatjana Babrauskienė, Reet Teder, Peter Schmidt, Kinga Joó, Philip von Brockdorff, Michalis Antoniou, Gunta Anča, Cristian Pîrvulescu, Claudine Otto, Giulia Barbucci, Laure Batut, Bente Sorgenfrey, Karolina Dreszer-Smalec, Diljana Slavova, Renate Heinisch, Janusz Pietkiewicz, Jože Smole, Martin Siecker a Arnaud Schwartz.

Novinky z EHSV

Začalo nové funkční období EHSV, nových je více než 40 % jeho členů

V novém funkčním období 2020–2025, které bylo zahájeno v říjnu, bude mít Evropský hospodářský a sociální výbor 137 nových členů z celkových 329.

Noví členové EHSV začnou své funkční období v době omezení spojených s pandemií COVID-19. V důsledku prudce rostoucího počtu infikovaných osob v Evropě jsou omezení fyzického kontaktu a hybridní schůze v Bruselu stále pravidlem.

EHSV se na konci funkčního období ohlíží za svým přispěním k evropskému projektu

Dne 17. září uspořádal Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) slavnostní zakončení svého funkčního období. Akce proběhla v rámci posledního plenárního zasedání před zahájením nového funkčního období v říjnu. Luca Jahier, který byl předsedou EHSV od dubna 2018, vyjádřil svůj vděk všem členům a vyzdvihl významný přínos organizací občanské společnosti zastoupených v EHSV k evropskému projektu.

Pro evropský cestovní ruch je pandemie COVID-19 časovaná bomba

Koronavirová pandemie dramaticky postihla odvětví cestovního ruchu v Evropě. Evropský hospodářský a sociální výbor ve svém novém stanovisku tvrdí, že pokud EU rychle nezareaguje, zanikne do půl roku polovina podniků.

EHSV se vyslovuje k potřebě zavést unijní nástroj pro minimální mzdy

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) přijal stanovisko Důstojné minimální mzdy v celé Evropě, jež je jeho příspěvkem do diskuse na toto téma probíhající na celounijní úrovni.

Toto průzkumné stanovisko bylo vypracováno na žádost Evropského parlamentu poté, co Komise oznámila, že zvažuje předložit návrh právního nástroje, který všem pracujícím v EU zajistí nárok na minimální mzdu umožňující důstojnou životní úroveň.

Po demonstracích mladých lidí za ochranu klimatu nastal čas přizvat je k jednacímu stolu

Klimatická krize, jíž svět v současnosti čelí, vyburcovala miliony mladých lidí po celém světě. Mnozí z nich jsou hluboce znepokojeni hrozbou, kterou představuje pro jejich budoucnost. Zároveň jsou to právě mladí lidé, kteří opakovaně prokázali svou energii, tvořivost a motivaci, aby zpochybnili současné neudržitelné modely a podnítili politické představitele k tomu, aby přijali ambiciózní politiky. Ti však musí urazit ještě velký kus cesty, aby přešli od pouhého naslouchání názorům mladých ke skutečným činům.

Světový den výživy: podle EHSV musí EU přeměnit strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ ve smysluplná a dobře načasovaná opatření

EHSV již několik let stojí v čele prosazování komplexní politiky EU v oblasti potravin, jejímž cílem by bylo zajistit zdravé stravování vycházející z udržitelných potravinových systémů a která by propojovala zemědělství s výživou a ekosystémovými službami a zajišťovala by dodavatelské řetězce, které by zabezpečovaly veřejné zdraví pro všechny skupiny evropské společnosti.

Vyjasnění statusu pracovníka může pomoci zajistit spravedlivé pracovní podmínky v rámci ekonomiky platforem

Evropský hospodářský a sociální výbor apeluje na EU a členské státy, aby se snažily vyjasnit podmínky zaměstnávání v ekonomice platforem, neboť absence jednotných definic upravujících postavení pracovníků a zaměstnavatelů může zkomplikovat uplatňování pracovněprávních předpisů i řady práv týkajících se ochrany pracovníků.

Biologická rozmanitost je chybějícím střípkem složité mozaiky strategií EU

Od roku 1992 se EU snaží uvést do praxe strategie pro biologickou rozmanitost. Bez většího úspěchu. To je dáno především neuspokojivým prováděním právního rámce na národní úrovni a nedostatečným financováním potřebných opatření.

EHSV vítá, že Komise obnovila svůj závazek a úsilí v tomto směru a připravila strategii pro biologickou rozmanitost, která stanoví cíle, jichž je třeba dosáhnout do roku 2030, a která je jednou z nezbytných etap na cestě k naplnění Zelené dohody EU. 

EHSV volá po akčním plánu EU, který by zajistil spravedlivé a udržitelné globální dodavatelské řetězce

Stávající krize COVID-19 ukazuje křehkost globálních dodavatelských řetězců. Odhaluje taktéž zranitelnost pracovníků a nepříznivé sociální, zdravotní a bezpečnostní dopady podnikatelské činnosti v rámci současných dodavatelských řetězců. V tomto okamžiku, který je zcela zásadní pro konkrétní politická opatření a rozhodování, byl EHSV požádán německým předsednictvím EU a Evropským parlamentem, aby vypracoval doporučení. Ve dvou stanoviscích, jež byla přijata na zářijovém plenárním zasedání, Výbor vyzývá Evropskou komisi, aby v oblasti globálních dodavatelských řetězců koncipovala evropský akční plán a stanovila závazné požadavky ohledně náležité péče.

Odvětví surovin EU: EHSV vyzývá k digitalizaci těžby

Zajištění udržitelného přístupu k surovinám, včetně kovů, průmyslových nerostů a stavebních surovin, a zejména ke kritickým surovinám, má obrovský význam pro evropské hospodářství, v jehož rámci na dostupnosti surovin závisí alespoň 30 milionů pracovních míst. Současná pandemie onemocnění COVID-19 zdůrazňuje význam digitální transformace. 

Letectví: EHSV apeluje na Komisi, aby přijala komplexní plán na podporu oživení

EHSV vyzývá Evropskou komisi, aby vypracovala komplexní plán na podporu oživení celého evropského letectví. Zároveň by měla vyčlenit zvláštní zdroje na podporu všech jeho pododvětví a pracovníků, kteří jsou v nich zaměstnáni.

Transformace energetiky vyžaduje jasnou vizi do budoucna

Transformace energetiky vyžaduje jasnou politickou vizi, neboť nejde jen o technologickou otázku, ale také o zásadní společenskou výzvu.

Budoucí hospodářská správa EU musí znamenat „bod obratu“, nikoliv „návrat do normálu“

Přezkum správy ekonomických záležitostí 2020, který předložila Evropská komise, přišel v pravý okamžik a měl by připravit půdu pro komplexní reformu znamenající „obrat“ k revidovanému, vyváženému rámci, namísto „návratu“ k normální situaci.

Územní agenda EU – Nové politiky musí zohlednit důsledky koronavirové krize

Nová revidovaná městská a územní agenda EU musí řešit dopady krize způsobené pandemií onemocnění COVID-19 a politika soudržnosti by mohla být vhodným nástrojem k řešení hospodářského oživení Evropy. EHSV ve dvou stanoviscích, která přijal na zářijovém plenárním zasedání, hodnotí územní politiky EU a vytyčuje cestu vpřed.

Novinky ze skupin

Reakce nejvyšších politických představitelů na dopis skupiny Zaměstnavatelé týkající se rozpočtu EU na podporu oživení

autor: skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Na výzvu skupiny Zaměstnavatelé v EHSV, která požadovala, aby bylo urychleně dosaženo dohody o ambiciózním rozpočtu na podporu oživení, zareagovali nejvyšší političtí představitelé. Dopis na toto téma zaslala skupina Zaměstnavatelé letos v červnu členům Evropské rady, včetně jejího předsedy Charlese Michela, předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyen a předsedovi Evropského parlamentu Davidu Sassolimu.

Světový den důstojné práce

autor: skupina Zaměstnanci v EHSV

Připomenout si Světový den důstojné práce, který připadá na 7. října, bylo letos důležitější než kdykoli předtím. Pandemie COVID-19 prohloubila existující problémy v naší společnosti, zejména pokud jde o důstojnou práci, mzdu a příjem.

Jaké by měly být do budoucna priority politik EU?

skupina Různorodá Evropa v EHSV

autor: Simo Tiainen, člen skupiny Různorodá Evropa a zástupce finské Ústřední unie zemědělských výrobců a vlastníků lesů (MTK)

Prioritou politik EU musí být i nadále zajištění lepší hospodářské, sociální a regionální rovnováhy v Evropě a konkurenceschopnosti průmyslových odvětví a podniků v EU, včetně těch zemědělských. Naše konkurenceschopnost by měla být založena na udržitelné výrobě, zaměstnanosti a hospodářském růstu.

Brzy v EHSV / kulturní akce

Výstava Toma Hegena „Habitat“ v EHSV

Vztah mezi člověkem a přírodou na fotografiích z ptačí perspektivy

V prostorách EHSV se uskuteční výstava fotografií s názvem „Habitat“, která představí dílo cenami ověnčeného mnichovského fotografa a designéra Toma Hegena.

Tom Hegen se ve své tvorbě zaměřuje především na záběry pořízené z ptačí perspektivy. V rámci svých projektů se snaží upozornit na to, jak lidská činnost přetváří zemský povrch, a mnohdy také zdůraznit vztah mezi člověkem a přírodou. Výstava s názvem „Habitat“ ukazuje naši planetu ze zcela nového úhlu a má nás přimět k tomu, abychom si uvědomili intenzitu zásahů člověka a začali se díky tomu chovat zodpovědně. Tvoří ji série 31 snímků zachycujících krajinu, jež byla poznamenána lidskou rukou.

Tato výstava potrvá v EHSV od 26. října do 30. listopadu 2020 a je pořádána ve spolupráci s německým předsednictvím Rady EU. (ck)