Zavedení evropského průkazu osob se zdravotním postižením je jednou z hlavních priorit organizací zdravotně postižených, neboť těmto osobám umožní uplatňovat své základní právo na volný pohyb v EU za stejných podmínek jako osobám bez postižení.

EHSV iniciativu Evropské komise uvítal. Zavedení evropského průkazu má totiž osobám se zdravotním postižením pomoci se na území Evropské unie volně pohybovat a pobývat.

Ve svém stanovisku, které přijal na dubnovém plenárním zasedání, nicméně EHSV varoval, že úspěšnost průkazu bude záviset na vzájemném uznávání statusu osoby se zdravotním postižením mezi jednotlivými členskými státy EU. To se v současné době neděje, a dotčené osoby tak při cestování do jiných zemí nemohou využívat podpůrná opatření. Jedná se o hrubé porušování jejich svobody pohybu, která patří k základním hodnotám EU.

Zpravodaj stanoviska Ioannis Vardakastanis uvedl: „V současné době existují evropští občané první a druhé třídy, přičemž do první kategorie patří ti, kteří mohou cestovat z jednoho členského státu do jiného za účelem rekreace, práce, studia či usazení, a do druhé ti, kteří tak učinit nemohou. Díky evropskému průkazu osob se zdravotním postižením se tyto rozdíly setřou.“

EHSV ve svém stanovisku konstatoval, že evropský průkaz osob se zdravotním postižením byl pro organizace zdravotně postižených vždy prioritou a že se jeho zavedení požaduje již dlouho. Doporučil, aby byl průkaz zaveden na základě nařízení, neboť právě nařízení je vhodnějším nástrojem k zaručení jeho jednotného a obecného uplatňování a k zamezení rozdílům v provádění na vnitrostátní úrovni.

Dále by měla být přijata doplňující opatření k zaručení bezbariérového přístupu do dopravních prostředků a budov a přístupu ke službám pro všechny. Osobní údaje uvedené na průkazu je nutné chránit prostřednictvím nařízení o ochraně osobních údajů. Průkaz tak bude fungovat jako evropský pas osob se zdravotním postižením.

Podle EHSV však průkaz donutí členské státy k tomu, aby zdokonalily své stávající systémy založené především na lékařském přístupu k otázkám zdravotního postižení a aby je přiblížily modelům, které jsou v souladu s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením.

V zájmu zaručení úspěchu průkazu EHSV požádal, aby byly osoby se zdravotním postižením a jejich organizace v plném rozsahu zapojeny do všech fází jeho realizace, včetně fáze monitorování.

Další požadavek se týkal fyzického oddělení evropského průkazu osob se zdravotním postižením a parkovací karty EU. To by osobám se zdravotním postižením umožnilo snáze využívat systémy veřejné dopravy a získat snazší přístup k veřejným službám. (ll)