Един от първостепенните приоритети на движението на хората с увреждания, европейската карта за хората с увреждания, ще даде възможност на хората с увреждания да упражняват основното си право на свободно движение в ЕС наравно с хората без увреждания.

ЕИСК приветства инициативата на Европейската комисия за въвеждане на европейска карта за хората с увреждания с цел да се даде възможност на хората с увреждания за свободно движение и пребиваване в Европейския съюз.

В становище, прието на пленарната сесия през април, ЕИСК обаче отправи предупреждение, че успешното въвеждане на картата ще зависи от взаимното признаване на статута на лица с увреждания между държавите от ЕС, което понастоящем не е така. Това лишава хората с увреждания от мерки за подкрепа при пътуване в други страни. Това е сериозно нарушение на тяхната свобода на движение, която е основна ценност на ЕС.

Докладчикът по становището Йоанис Вардакастанис заяви: „Понастоящем имаме две категории европейски граждани. В първата категория са онези, които могат да се придвижват от една държава членка до друга с цел пътуване, работа, учене или за да се установят в нея, а във втората — онези, които не могат. Европейската карта за хората с увреждания ще разчупи тези бариери.“

В становището си ЕИСК отбеляза, че европейската карта за хората с увреждания е първостепенен приоритет на движението на хората с увреждания, което отдавна призовава за тази стъпка. Комитетът препоръча картата да бъде създадена с регламент, тъй като това е по-подходящ инструмент, който ще гарантира последователно и всеобщо прилагане и избягване на различия във въвеждането ѝ на национално равнище.

Следва да се въведат и допълнителни мерки, за да се гарантира, че транспортът, услугите и сградите са достъпни за всички, а личните данни, съдържащи се в картата, трябва да бъдат защитени от разпоредбите за защита на личните данни. По този начин картата ще функционира като европейски паспорт за хората с увреждания.

Според ЕИСК картата ще задължи държавите членки да подобрят настоящите системи, които се основават предимно на медицински подход към уврежданията и да ги приведат в съответствие с модели, които спазват Конвенцията за правата на хората с увреждания (КПХУ) на ООН

За да се гарантира ефективността на картата, ЕИСК призова за пълноценното участие на хората с увреждания и техните организации на всички етапи от нейното разгръщане и в процеса на мониторинг.

Друго искане на Комитета е европейската карта за хората с увреждания и картата на ЕС за паркиране да останат на отделни физически носители. Това би улеснило хората с увреждания при използването на транспортните системи и достъпа до обществени услуги. (ll)