EU:n vammaiskortti, joka on ollut yksi vammaisliikkeen ensisijaisista tavoitteista, antaa vammaisille henkilöille mahdollisuuden käyttää perusoikeuttaan liikkua vapaasti EU:ssa samoin edellytyksin kuin muutkin.

ETSK on suhtautunut myönteisesti EU:n vammaiskortin käyttöönottamista koskevaan aloitteeseen, jonka Euroopan komissio on käynnistänyt auttaakseen vammaisia henkilöitä liikkumaan ja oleskelemaan vapaasti Euroopan unionissa.

Huhtikuun täysistunnossa antamassaan lausunnossa ETSK kuitenkin varoittaa, että korttia koskevan aloitteen onnistuminen riippuu vammaisaseman vastavuoroisesta tunnustamisesta EU-maissa. Tämä ei ole tilanne tällä hetkellä, joten vammaisilta henkilöiltä voidaan evätä tukitoimenpiteet heidän matkustaessaan muihin EU-maihin. Tämä loukkaa perustavanlaatuisesti heidän liikkumisvapauttaan, joka on EU:n perusarvo.

Lausunnon esittelijä Ioannis Vardakastanis sanoi: ”Meillä on nyt ensimmäisen ja toisen luokan EU-kansalaisia, joista ensimmäiseen luokkaan kuuluvat ne, jotka voivat liikkua jäsenvaltioiden välillä matkustaakseen, työskennelläkseen, opiskellakseen tai asettuakseen asumaan, ja toiseen luokkaan ne, jotka eivät voi tehdä niin. EU:n vammaiskortin myötä nämä esteet poistuvat.”

ETSK toteaa lausunnossaan, että EU:n vammaiskortti on ollut tärkeä prioriteetti vammaisliikkeelle, joka on vaatinut sitä jo pitkään. Lausunnossa suositetaan, että vammaiskortti perustetaan asetuksella, sillä sen avulla pystytään paremmin varmistamaan johdonmukainen ja yleinen soveltaminen ja välttämään erot täytäntöönpanossa kansallisella tasolla.

Olisi myös toteutettava täydentäviä toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että liikenne, palvelut ja rakennukset ovat kaikkien saavutettavissa, ja samalla kortin sisältämät henkilötiedot olisi suojattava tietosuoja-asetuksilla. Tällä tavoin kortti toimii EU:n vammaispassin tavoin.

ETSK katsoo, että kortti pakottaa jäsenvaltiot parantamaan nykyisiä järjestelmiään, jotka perustuvat ensisijaisesti lääketieteelliseen lähestymistapaan vammaisuuteen, ja mukauttamaan ne malleihin, jotka ovat vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen (vammaisyleissopimuksen) mukaisia.

Jotta varmistetaan, että kortti vastaa tarkoitustaan, ETSK on kehottanut ottamaan vammaiset henkilöt ja heidän järjestönsä täysimääräisesti mukaan kortin käyttöönoton kaikkiin vaiheisiin sekä seurantaprosessiin.

Toinen vaatimus koskee sitä, että EU:n vammaiskortti ja EU:n pysäköintilupa on pidettävä fyysisesti erillisinä kortteina. Tämä tekisi vammaisille henkilöille helpommaksi liikkua liikennejärjestelmissä ja käyttää julkisia palveluja. (ll)