EU-handicapkortet, som er en af de højeste prioriteter for handicapbevægelsen, vil gøre det muligt for personer med handicap at udøve deres grundlæggende ret til fri bevægelighed i EU på lige fod med personer uden handicap.

EØSU glæder sig over Kommissionens initiativ om at indføre et EU-handicapkort med henblik på at hjælpe mennesker med handicap med at færdes frit og slå sig ned, hvor de vil, i EU.

I en udtalelse, som blev vedtaget på EØSU's plenarforsamling i april, advarede udvalget imidlertid om, at succesen med et sådant kort kræver gensidig anerkendelse af handicap mellem EU-landene, hvilket der ikke er på nuværende tidspunkt og hindrer personer med handicap i at gøre brug af støtteforanstaltninger, når de rejser til andre lande. Dette er en grundlæggende krænkelse af deres frie bevægelighed, som er en af EU's kerneværdier.

Ordføreren for udtalelsen, Ioannis Vardakastanis, sagde: "Nu har vi første- og andenklasses EU-borgere. Førsteklassesborgerne er dem, som kan bevæge sig fra én medlemsstat til en anden for at rejse, arbejde eller studere eller for at slå sig ned i landet, og andenklassesborgerne er dem, som ikke kan. EU-handicapkortet vil nedbryde disse barrierer."

EØSU bemærkede i udtalelsen, at EU-handicapkortet har været en høj prioritet for handicapbevægelsen og noget, den længe har ønsket. Udvalget anbefaler, at kortet indføres gennem en forordning, da det er et mere hensigtsmæssigt instrument til at sikre en konsekvent og universel anvendelse og undgå forskelle i gennemførelsen på nationalt plan.

Der bør også træffes supplerende foranstaltninger for at sikre, at transport, tjenester og bygninger er tilgængelige for alle, og at de personlige oplysninger, kortet indeholder, er beskyttet af datebeskyttelsesreglerne. På den måde vil kortet fungere som et EU-handicapkort.

EØSU mener, at kortet vil tvinge medlemsstaterne til at forbedre de nuværende systemer, som primært er baseret på en lægevidenskabelig tilgang til handicap, og tilpasse dem til de modeller, som følger FN's handicapkonvention (UNCRPD).

For at sikre at kortet bliver en succes, har EØSU opfordret til, at personer med handicap og deres organisationer inddrages i alle faser af kortets indførelse og under overvågningsprocessen.

Der anmodes i øvrigt også om en fysisk adskillelse af EU-handicapkortet og EU-parkeringskortet. Dette vil gøre det lettere for personer med handicap at navigere i transportsystemer og få adgang til offentlige tjenester. (ll)