Světlé a stinné stránky VFR

Podcast „Pohled z místní perspektivy“ zahajuje svou druhou sezónu dílem, který je věnován novému evropskému víceletému finančnímu rámci (VFR). Naši čtyři hosté hovoří o tom, jaká pozitiva a jaká negativa tato dlouho očekávaná dohoda přináší.

Dostupné jazyky:

Úvodník

Tleskáme odvaze a solidaritě evropské občanské společnosti

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dne 15. února jsme uspořádali slavnostní ceremonii pro laureáty Ceny EHSV za občanskou solidaritu. Cena byla vypsána v červenci 2020, kdy se Evropa vzpamatovávala z šoku po první vlně pandemie COVID-19. Bylo to krátce po ukončení prvních omezení volného pohybu osob, která nás přinutila zůstat v našich domovech, kde jsme sledovali zprávy plné srdceryvných scén z evropských nemocnic a každý večer tleskali zdravotníkům.

Brzy se však začaly množit zprávy z celé EU o projevech solidarity. Bylo z nich zřejmé, že mnozí nezůstávají jen nečinně sedět, ale spěchají pomoci – ať už těm nejzranitelnějším z nás, těm, kteří byli krizí zasaženi nejvíce, nebo tam, kde to bylo z jakéhokoliv důvodu třeba.

Poznamenejte si

1.–5. března 2021, Brusel
Dny občanské společnosti 2021

18.–19. března 2021, Brusel
akce Vaše Evropa, váš názor 2021

24.–25. března 2021, Brusel
plenární zasedání EHSV

„Otázka pro...“

Otázka pro…

V naší rubrice „Otázka pro…“ se pokaždé obracíme na některého ze členů EHSV, aby se vyjádřil k aktuálnímu tématu, které považujeme za obzvláště důležité.

 

Dopad pandemie COVID-19 na potravinový řetězec

EHSV info: Restaurace a bary musely být během pandemie zavřené. Jak tato situace ovlivňuje výrobce potravin, dodavatele, majitele restaurací, kulturu stravování a spotřebu potravin? Jak nejlépe zařídit, aby se mohli lidé vrátit zpět do práce?

Peter Schmidt, předseda sekce NAT: Výrobci potravin, potravinářský průmysl a maloobchodníci s potravinami jsou pod tlakem i za normálních podmínek. Každý očekává adekvátní dodávky potravin nejvyšší kvality, a to 24 hodin denně.

Naším hostem je tentokrát ...

Vzácný host

Každý měsíc v této rubrice představujeme vzácného hosta – známou osobnost, která se s námi podělí o svůj pohled na aktuální události, aby nám tak poskytla nové podněty k zamyšlení, rozšířila naše obzory, inspirovala nás a zbystřila naše vnímání dnešního světa. V tomto únorovém vydání přijaly naše pozvání dvě osobnosti z odlišných oblastí – kultury a médií –, jež nám mohou pomoci lépe pochopit, co se kolem nás děje, a dodat nám nový elán. Jsou jimi Hélène Theunissen, představitelka belgického divadla a filmu, a Nicolas Gros-Verheyde, vynikající znalec a pozorovatel evropské politiky.

Hélène Theunissen: „Umělec, který nemůže tvořit, pociťuje prázdnotu“

Umělci patří k obětem této pandemie, které stojí poněkud stranou pozornosti. Divadla jsou uzavřena, i když se některá sem a tam dočasně otevřela. Celá řada herců, režisérů, hudebníků, tanečníků, ale i divadelních techniků se za těchto nečekaných okolností ocitla bez práce, a mají tak obavy o budoucnost a pociťují obrovskou frustraci.
Umělec, který nemůže tvořit, se cítí nenaplněný a zbytečný.

Nicolas Gros-Verheyde: Tváří v tvář COVIDU-19 aneb Nebezpečí ademokratické Evropy

Opatření přijatá ve jménu zdraví několika evropskými zeměmi by mohla mít vedlejší oběť: právní stát.

Když se v únoru a březnu 2020 objevilo onemocnění COVID-19, bylo to pro všechny překvapením a bylo nutné přijmout improvizovaná a naléhavá opatření. Dnes už tomu tak není. Drastická opatření, jejichž cílem má být ukončit tuto zdravotní krizi, lze opodstatnit. Při jejich přijímání je však třeba lépe předvídat a především musejí být tato opatření lépe demokraticky kontrolována. To se zatím neděje.

Novinky z EHSV

Nastal čas dosáhnout konkrétních výsledků a dát slovu „komunita“ nový význam

Portugalský předseda vlády António Costa představil na plenárním zasedání EHSV 27. ledna priority portugalského předsednictví EU. Na přední místo programu svého předsednictví zařadilo Portugalsko sociální agendu a požádalo EHSV, aby se podělil o své odborné znalosti v sedmi oblastech, jež mají zásadní význam pro další vývoj EU.

EHSV podporuje Evropskou komisí v úsilí o oživení Evropy po pandemii COVID-19

Předsednictví EHSV se soustředí na budování silnější EU z hospodářského, sociálního a environmentálního hlediska, čímž podporuje úsilí Komise o to, aby se Evropa vzpamatovala z koronavirové krize. Místopředsedovi Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled Maroši Šefčovičovi, který se zúčastnil lednového plenárního zasedání Výboru, to sdělila předsedkyně EHSV Christa Schweng.

Nulová tolerance obtěžování díky novému kodexu chování EHSV

Větší srozumitelnost, větší finanční transparentnost, přísná pravidla týkající se obtěžování a tvrdší sankce za jejich nedodržování – to jsou hlavní změny kodexu chování, o kterých 28. ledna 2021 hlasovali členové EHSV. Jedná se o první milník reformy Výboru, kterou započalo nové vedení EHSV.

EU bude pozorně sledovat provádění dohody o obchodu a spolupráci se Spojeným královstvím

Lednového plenárního zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru se zúčastnil vedoucí Pracovní skupiny Evropské komise pro vztahy se Spojeným královstvím Michel Barnier, který se při této příležitosti vůbec poprvé od okamžiku, kdy byla podepsána dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím, veřejně vyjádřil k jejímu obsahu.

Chudoba v EU by se mohla do roku 2030 snížit o polovinu, zaznělo na plenárním zasedání EHSV

Počet lidí žijících v chudobě by se mohl v příštím desetiletí snížit o 50 %, uvedl na lednovém plenárním zasedání EHSV zvláštní zpravodaj OSN pro extrémní chudobu a lidská práva v rámci prezentace závěrů své mise v institucích EU.

Nový pakt o migraci obsahuje „problematické“ prvky

Krátce před přijetím svého stanoviska k novému paktu o migraci a azylu uspořádal EHSV na svém plenárním zasedání dne 27. ledna debatu s komisařkou Ylvou Johansson. Výbor ve svém stanovisku vyjádřil pochyby o tom, zda zmíněný pakt pomůže vytvořit společný evropský rámec pro řízení migrace, který by byl jak účinný, tak i v souladu s hodnotami EU.

Přístup k právní ochraně v záležitostech životního prostředí má zásadní význam pro provádění Zelené dohody pro Evropu

Ve své nedávné zprávě EHSV uvítal návrh Komise na revizi Aarhuského nařízení EU a zlepšení přístupu ke správnímu a soudnímu přezkumu v záležitostech životního prostředí pro jednotlivce a nevládní organizace, přičemž však zdůraznil, že toto přepracované nařízení nejde dostatečně daleko.

Klimatické cíle EU: pouze komplexní přístup zaručí proměnu výzev v příležitosti

2030  40% increases to 55%

EHSV znovu zdůrazňuje, že snížení emisí skleníkových plynů nejméně o 55 % do roku 2030 je správnou volbou. Ve svém stanovisku Zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu nicméně EHSV podtrhuje, že je pro urychlení tohoto procesu nezbytné zintenzivnit úsilí o dosažení střednědobých cílů. V opačném případě hrozí, že se cíle klimatické neutrality do roku 2050 nedosáhne.

Poradní komise pro průmyslové změny v EHSV zahájila nové funkční období a přijala pracovní program na rok 2021

Dne 13. ledna se konala schůze Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI) v Evropském hospodářském a sociálním výboru, na níž tato komise zahájila nové funkční období a přijala pracovní program na rok 2021.

Čas na správu ekonomických záležitostí více orientovanou na prosperitu

Evropský hospodářský a sociální výbor vítá doporučení Komise týkající se hospodářské politiky eurozóny. Rozhodně podporuje balíček Next Generation EU a vyzývá k tomu, aby nezbytné dohody byly uzavřeny co nejdříve.

EU potřebuje skutečnou strategii pro integraci energetického systému

EHSV podpořil výzvu Evropské komise k integraci energetického systému. Elektřina, vytápění a doprava by v budoucnu měly být propojeny, přičemž konečným cílem je zlepšení účinnosti a dosažení klimaticky neutrálního hospodářství.

Vodík může představovat klíčový faktor nového modelu společnosti po pandemii COVID-19

Evropská unie musí překonat krizi způsobenou pandemií COVID-19 tím, že vybuduje nový model společnosti založený na ekologičtějších, spravedlivějších a odolnějších ekonomikách. Vodík coby čistá energie přitom může představovat klíčový faktor této transformace. To je hlavní myšlenka stanoviska, které vypracoval Pierre Jean Coulon a jež bylo přijato na lednovém plenárním zasedání EHSV.

Novinky ze skupin

Dohoda o brexitu: Podniky budou potřebovat čas, aby se přizpůsobily

Prohlášení předsedy skupiny Zaměstnavatelé v EHSV Stefana Mallii

Zaměstnavatelé v EU vítají dohodu o brexitu a vysoce oceňují práci týmu vyjednavačů Evropské komise, který tak mistrně vedl Michel Barnier. Podnikatelé se nyní snaží seznámit s obsahem této obchodní smlouvy, která má na 1 200 stran, a proto požadují, aby jim byl dán čas, a mohli se tak s tímto nelehkým úkolem náležitě vypořádat.

K celkovému oživení nemůže dojít bez oživení sociálního

Action Plan to implement the European Pillar of Social Rights and the Social Summit in Porto

skupina Zaměstnanci v EHSV

Na webináři, který v lednu uspořádala skupina Zaměstnanci v EHSV, bylo zdůrazněno, že je nutné, aby z nadcházejícího sociálního summitu v Portu vzešla nová společenská smlouva.

Konference skupiny Různorodá Evropa věnovaná dopadu krize COVID-19 na organizovanou občanskou společnost

skupina Různorodá Evropa v EHSV

Dne 12. března uspořádá skupina Různorodá Evropa hybridní konferenci na téma Organizace občanské společnosti během krize COVID-19 a po ní: jakým výzvám čelíme a jaká bude budoucnost. V rámci této akce bude zveřejněna studie EHSV Reakce organizací občanské společnosti na pandemii COVID-19 a následná omezující opatření přijatá v Evropě a proběhnou tematické diskuse s významnými řečníky a zástupci občanské společnosti.

Brzy v EHSV / kulturní akce

Dny občanské společnosti 2021 – Udržitelné oživení pro budoucnost evropských občanů

Jak by mělo v Evropě vypadat udržitelné oživení po pandemii COVID-19? Jaké jsou hlavní silné stránky, na nichž by měla EU stavět, aby pro své občany zajistila světlou budoucnost? Tyto otázky budou ústředním tématem akce EHSV Dny občanské společnosti 2021, která se bude konat on-line od 1. do 5. března.

EHSV uspořádá diskusi na sociálních médiích o úloze systémové změny v oblasti klimatických opatření

Dne 20. března uspořádá EHSV akci na sociálních médiích, které se zúčastní mladí odborníci, aktivisté a lobbisté z celé Evropy, aby diskutovali o systémových změnách v oblasti klimatických opatření.

Živě o kultuře v prvním ze série rozhovorů EHSV o umění v letošním roce

V pondělí 25. ledna uspořádal Evropský hospodářský a sociální výbor svůj první on-line rozhovor o umění. Stalo se tak u příležitosti zahájení virtuální výstavy portugalské umělkyně Marii Reis Rocha s názvem „Ruku v ruce“, které proběhlo na internetu.