Вътрешна консултативна група „ЕС – Канада“

Всеобхватното икономическо и търговско споразумение Канада – Европейски съюз (ВИТС) се прилага временно от 21 септември 2017 г. Споразумението включва глави, посветени на търговията и устойчивото развитие, търговията и труда и търговията и околната среда (глави 22 – 24).

В тези глави е включен ангажиментът, поет от на ЕС и Канада за утвърждаване на трудовите права, защитата на околната среда и устойчивото развитие, както са дефинирани от международните инструменти като конвенциите на МОТ и многостранните споразумения в областта на околната среда, включително чрез действия в области като устойчивото горско стопанство, рибарството или корпоративната социална отговорност.

В тях също така се предвижда всяка от страните да учреди вътрешни консултативни групи (ВКГ), в чийто състав влизат представители на организациите на гражданското общество.

ВКГ на ЕС, съставена съгласно ВИТС, включва членове на ЕИСК, както и членове от други европейски организации на гражданското общество, като е осигурено балансирано представителство на икономическите, социалните и екологичните интереси, включително организациите на работодателите и на работниците и други заинтересовани страни.

Основната цел на ВКГ на ЕС е да представя становища и да отправя препоръки по всякакви въпроси, свързани с прилагането на главата за търговията и устойчивото развитие в рамките на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение Канада – Европейски съюз.