Вътрешна консултативна група „ЕС – Колумбия, Перу и Еквадор“

Дял „Търговия и устойчиво развитие“ на Споразумението за търговия между ЕС и Колумбия и Перу предвижда, че всяка от страните създава нови вътрешни консултативни групи или комитети или провежда консултации със съществуващи такива, които имат връзка с въпросите на трудовата заетост, околната среда и устойчивото развитие, чиято функция е да представят становища или да отправят препоръки относно изпълнението на този дял. В състава на тези вътрешни консултативни група и комитети влизат независими представителни организации на гражданското общество при балансирано представителство на заинтересованите кръгове от икономическия, социалния и екологичния сектор.

Споразумението за търговия между ЕС и Колумбия и Перу предвижда, че междуправителственият Подкомитет по търговията и устойчивото развитие свиква веднъж годишно (освен ако страните не договорят друго) заседание с организации на гражданското общество и широката общественост с цел провеждане на диалог по въпросите, свързани с изпълнението на този дял. Участниците представляват заинтересованите кръгове от икономическия, социалния и екологичния сектор, като страните по споразумението насърчават балансираното представителство на тези групи.

Освен това представителите на вътрешната консултативна група на ЕС и партньорите в андските държави се договориха да провеждат ежегодни съвместни заседания, организирани успоредно с откритата сесия. Те осигуряват подходяща рамка за структурирани и задълбочени дискусии по широк кръг от аспекти, свързани с изпълнението на дял „Търговия и устойчиво развитие“. Те също така дават възможност за обмен на информация и най-добри практики и за изготвяне на съвместни препоръки, които да бъдат представени на страните по споразумението и на другите представители на гражданското общество на откритата сесия.