Световният ден за достоен труд

От група „Работници“ на ЕИСК

Тази година честването на Световния ден за достоен труд на 7 октомври беше по-актуално от всякога. Пандемията от COVID-19 изостри съществуващите недостатъци в нашите общества, особено що се отнася до достойния труд, заплащане и доходи. Отново някои хора, които вече са сред най-уязвимите, бяха засегнати непропорционално: младите хора, заемащи несигурни работни места, жените – свръхпредставени в най-засегнатите сектори или останали у дома, за да се грижат за образованието на децата и за членове на семейството, самостоятелно заетите лица и работниците през платформа, нископлатените работници, мигрантите и извършващите недеклариран труд.

На Световния ден за достоен труд група „Работници“ се присъедини към призива на Международната конфедерация на профсъюзите и Европейската конфедерация на профсъюзите за нов социален договор за възстановяване и устойчивост, с цел да се противодейства на последиците от кризата с COVID-19 по устойчив начин, като в крайна сметка се отговори на потребностите на хората. Едно истинско обновяване на европейския проект изисква икономическите политики да бъдат допълнени от разумни социални инвестиции с акцент върху запазването и създаването на висококачествени работни места, справедливо заплащане и премахване на несигурната заетост.

Комисията трябва спешно да продължи с прилагането на Европейския стълб на социалните права и по-специално с инициативи за справедливи минимални заплати, минимален доход, прозрачност по отношение на заплащането и укрепване на разпоредбите за здравословни и безопасни условия на труд. Във връзка с това трябва да се гарантират колективното договаряне и интересите на работниците с несигурна заетост и уязвимите работници. От решаващо значение е също така да се гарантира справедливост в сектора на платформите, който генерира огромни печалби за дружествата, докато работниците в този сектор са в изключително несигурно положение по отношение на техните трудови права, заплати и условия на труд.