Le Grúpa na nOibrithe in CESE

I mbliana, bhí an ceiliúradh a rinneadh ar an Lá Domhanda um Obair Chuibhiúil níos ábhartha ná riamh. Is in olcas a chuaigh na fadhbanna atá ann cheana inár sochaí, go háirithe maidir le hobair chuibhiúil agus pá cothrom, agus sin de dheasca phaindéim COVID-19. Fós féin, rinneadh dochar díréireach do dhaoine áirithe, daoine a bhí ar na daoine is leochailí fiú roimh an bpaindéim: daoine óga i bpoist neamhbhuana, an líon níos mó ban sna hearnálacha is measa a buaileadh nó a raibh orthu fanacht sa bhaile chun oideachas scoile a chur ar a gclann nó aire a thabhairt do dhuine den teaghlach, daoine féinfhostaithe nó a oibríonn ar na hardáin dhigiteacha, oibrithe ar phá íseal, imircigh, agus na hoibrithe sin nach bhfuil cláraithe go dleathach.

Ar an Lá Domhanda um Obair Chuibhiúil sheas Grúpa na nOibrithe le Cónaidhm Idirnáisiúnta na gCeardchumann agus le Cónaidhm Eorpach na gCeardchumann agus iad i mbun achainí ar son Conradh Sóisialta Nua um an Téarnamh agus an Athléimneacht d’fhonn éifeachtaí ghéarchéim COVID-19 a mhaolú go hinbhuanaithe trí dhul i ngleic faoi dheireadh le riachtanais an phobail. Le gur féidir athnuachan dáiríre a dhéanamh ar an tionscadal Eorpach, teastaíonn infheistíocht shóisialta fhónta a chomhlánóidh na beartais eacnamaíocha agus a dhíreoidh ar phoist ardcháilíochta agus pá cothrom a chaomhnú agus a chruthú agus deireadh a chur le fostaíocht fhorbhásach.

Ní mór don Choimisiún dul chun cinn práinneach a dhéanamh ar chur chun feidhme Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta agus go háirithe trí thionscnaimh a chur chun cinn maidir le pá íosta cothrom, íosleibhéal ioncaim, trédhearcacht maidir le pá, agus neartú na rialachán sláinte agus sábháilteachta ag an obair. I ndáil leis sin, ní mór an chómhargáil agus leasanna oibrithe neamhbhuana agus leochaileacha a ráthú. Tá sé ríthábhachtach freisin cothroime a chinntiú in earnáil na n-ardán digiteach, earnáil a ghineann brabús ollmhór do chuideachtaí ach earnáil ina mbíonn a lán de na hoibrithe faoi mhórfhorbhás maidir lena gcearta saothair, pá agus dálaí oibre.