Pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai veltītā vispasaules diena

EESK Darba ņēmēju grupa

Pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai veltītā vispasaules diena, kuru atzīmējām 7. oktobrī, šogad bija svarīgāka kā jebkad. Covid-19 pandēmija ir saasinājusi mūsu sabiedrībā vērojamos trūkumus, it īpaši attiecībā uz pienācīgu darbu, atalgojumu un ienākumiem. Tomēr neproporcionāli smagi ir klājies dažiem, kuri jau iepriekš bija vieni no vismazāk aizsargātajiem, proti, jauniešiem ar nestabilām darbvietām; sievietēm, kuru īpatsvars vissmagāk skarto nozaru darbinieku vidū ir pārlieku liels vai kuras palikušas mājās, lai palīdzētu bērniem mājmācībā un rūpētos par ģimenes locekļiem; pašnodarbinātajiem un platformu darbiniekiem, mazatalgotiem strādājošajiem, migrantiem un visiem, kas strādā nedeklarētu darbu.

Pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai veltītajā vispasaules dienā Darba ņēmēju grupa pievienojās Starptautiskās Arodbiedrību konfederācijas un Eiropas Arodbiedrību konfederācijas aicinājumam noslēgt jaunu Sociālo līgumu par atveseļošanu un noturību, lai ilgtspējīgā veidā stātos pretī negatīvajai Covid-19 krīzes ietekmei un beidzot reaģētu uz cilvēku vajadzībām. Lai patiesi atjaunotu Eiropas projektu, ir vajadzīgi jēgpilni sociālie ieguldījumi, kas papildinātu ekonomikas politiku un būtu orientēti uz kvalitatīvu darbvietu saglabāšanu un radīšanu, taisnīgumu un nestabilas nodarbinātības izbeigšanu.

Komisijai nekavējoties jāturpina īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlāru un, galvenais, jānāk klajā ar iniciatīvām par taisnīgu minimālo algu, ienākumu minimumu un darba samaksas pārredzamību, kā arī jāstiprina arodveselības un darba drošības noteikumi. Šajā saistībā ir jāgarantē darba koplīguma slēgšanas sarunas un nestabilos apstākļos esošu un neaizsargātu darba ņēmēju intereses. Svarīgi ir garantēt taisnīgumu arī platformu nozarē, kas uzņēmumiem dod milzīgu peļņu, kamēr šīs jomas darba ņēmēju stāvoklis darba tiesību, algu un darba apstākļu ziņā ir ārkārtīgi nedrošs.