Принос на секцията

Секция ECO предупреждава, че въздействието върху държавите—членки на ЕС, ще бъде асиметрично и затова призовава за солидарност и общ европейски отговор,Повече

Секция ECO предупреждава, че въздействието върху държавите—членки на ЕС, ще бъде асиметрично и затова призовава за солидарност и общ европейски отговор, за да се смекчат икономическите и социалните трудности и да се гарантира справедливост за европейските граждани и дружества.
Макар че е трудно да се оценят всички последствия от войната в Украйна и от санкциите, въведени в отговор на руската агресия, европейската икономическа и финансова система няма да остане незасегната от тези събития. Освен това, тъй като въздействието върху държавите—членки на ЕС, ще бъде асиметрично, от ключово значение ще бъдат солидарността и общият европейски отговор за смекчаване на икономическите и социалните трудности. През следващите няколко години най-важни приоритети на икономическата политика на ЕС трябва да останат връщането на европейската икономика по пътя на растежа, заетостта, сближаването и устойчивата конвергенция, както и постигането на благоденствие за европейските граждани и европейските организации и дружества

Свиване

По оценка на секцията INT украинската криза подчертава необходимостта от премахване на някои пречки и от укрепване на вътрешния пазар и подобряване на работата му.
Повече

По оценка на секцията INT украинската криза подчертава необходимостта от премахване на някои пречки и от укрепване на вътрешния пазар и подобряване на работата му.

По оценка на секцията INT украинската криза подчертава необходимостта от премахване на някои пречки и от укрепване на вътрешния пазар и подобряване на работата му. Трябва да ускорим разработването на стратегическа автономия за Европа. Европа трябва да потвърди своето единство и решителност и да се превърне в по-независима и суверенна сила в икономическо и енергийно отношение. В този смисъл трябва да потърсим нови пазарни възможности за снабдяване, за да станем независими от Русия, Китай и Съединените щати. Необходимо е също така да бъдат диверсифицирани енергийните източници, използвани от държавите членки.

Секция INT държи да подчертае, че трябва да компенсираме загубите, които европейските предприятия, засегнати от санкциите, са понесли. Трябва да защитим нашите предприятия: повечето от тях излязоха от пандемията с влошени показатели, с намаляващ оборот, загуба на парични потоци, увеличена задлъжнялост, а сега са изправени пред проблеми с доставките поради войната и санкциите.

Трябва също така да запазим работните места и да улесним интеграцията на бежанците на пазара на труда. В това отношение социалната икономика има огромен потенциал и може да подпомогне интеграцията на бежанците, тъй като този икономически модел се е доказал като много издържлив във времена на криза и е известен с това, че създава качествени работни места с цел никой да не бъде изоставен.

Свиване

Секция TEN призовава да се предприемат всички дипломатически и хуманитарни действия, с които да се подпомогне украинският народ да запази достъпа си до основни услуги, включителнПовече

Секция TEN призовава да се предприемат всички дипломатически и хуманитарни действия, с които да се подпомогне украинският народ да запази достъпа си до основни услуги, включително вода и електричество. Секцията изразява загриженост относно ядрената безопасност, обръща внимание на извънредното положение в значителна част от транспортния сектор и призовава за жизнеспособен план за диверсификация на енергийните източници и за гарантиране на сигурността и устойчивостта на енергийното снабдяване в ЕС.

На 10 март 2022 г. беше проведен дебат за войната в Украйна и нейното отражение върху работата на секцията TEN. Участие в дебата взеха двама изказващи се:

•    Д-р Жолт Хетеши, старши научен сътрудник в Националния университет по публична администрация на Унгария и експерт по енергийни въпроси, направи презентация относно последиците от войната в Украйна в областта на енергийната сигурност и цените на енергията.
•    Г-н Сергей Прокопенко, млад специалист по иновации и предприемачество в Украйна, консултант, изследовател на новата икономика в района на Харков, Украйна, който е очевидец на драматичната ситуация в страната и представи свидетелства за нападенията, на които е бил подложен градът.

В дебата в секция TEN бяха изтъкнати следните ключови елементи:

Секция TEN призовава да се предприемат всички дипломатически и хуманитарни действия, с които да се подпомогне украинският народ да запази достъпа си до основни услуги, включително преди всичко вода и електричество. На бежанците, тръгнали към Европа, трябва да се окаже дължимата подкрепа и да се предприемат всички необходими мерки, за да се гарантират подходящи жилища и инфраструктури за бежанци в приемащите страни.

Окупирането на атомни електроцентрали поражда загриженост за ядрената безопасност на местното население и на Европа като цяло. Секция TEN призовава за пълно сътрудничество с всички участващи страни и с Международната агенция за атомна енергия за наблюдение на ситуацията и за предотвратяване на евентуално изтичане на радиоактивност.

Ситуацията в Украйна се отразява върху и без това острата енергийна криза. За да се преодолеят отрицателните последици от нея върху икономиките на държавите членки, е необходимо да се предприемат конкретни стъпки за постигане на стратегическа автономия, с което да се намали енергийната зависимост. Ето защо TEN призовава за жизнеспособен план за диверсификация на енергийните източници в енергийния микс на държавите членки.

В дългосрочен план може да се постигне пълна сигурност и устойчивост на енергийното снабдяване само чрез по-широко използване на нисковъглеродни или безвъглеродни енергийни източници. За да се осигури жизнеспособно и устойчиво бъдеще на енергийната система на ЕС, секция TEN призовава да се засилят инвестициите в научни изследвания за разработване на нови чисти технологии.

Секцията е обезпокоена от извънредното положение в значителна част от транспортния сектор поради изключително високите разходи за горива и електроенергия, дължащи се на високите ценови равнища още преди началото на войната в Украйна и достигнали безпрецедентни нива след началото ѝ, в резултат на което много дружества са застрашени от фалит.

Поради това секция TEN призовава Комисията да обърне дължимото внимание на острата криза в транспортния сектор при разработването на временната кризисна рамка, спомената в съобщението REPowerEU: Съвместни европейски действия за по-сигурна и устойчива енергия на достъпни цени.

Свиване

Секция SOC обещава дългосрочна и пълна подкрепа за украинските бежанци и изразява благодарност за солидарността, проявена от организациите на гражданското общество, и за неуморните им действия от нПовече

Секция SOC обещава дългосрочна и пълна подкрепа за украинските бежанци и изразява благодарност за солидарността, проявена от организациите на гражданското общество, и за неуморните им действия от началото на руската агресия.

Тя настоява всички бежанци, търсещи спасение от войната в Украйна, независимо от тяхната националност, да получат закрила и достъп до подходяща инфраструктура, както и да се обърне необходимото внимание на потребностите на уязвимите групи, особено на жените, децата, възрастните хора и хората с увреждания. Гражданското общество в много страни се е мобилизирало за една нощ и си сътрудничи с властите, за да предостави помощ на украинците, избягали от войната.

ЕС трябва да предостави финансова подкрепа както на съседните на Украйна държави, за да им помогне да се справят с безпрецедентните бежански потоци, така и на гражданското общество, за да му осигури възможност да изпълнява жизненоважната си роля, състояща се в предоставяне на хуманитарна помощ и средства за интеграция.

Свиване

Секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“ (NAT) за войната в Украйна и необходимостта от предоставяне на хуманитарна, икономическа, Повече

Секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“ (NAT) за войната в Украйна и необходимостта от предоставяне на хуманитарна, икономическа, техническа и екологична помощ.

Помощ за Украйна (икономическа, техническа, хуманитарна, енергийна, свързана със сигурността и др.)

 • Правителствата трябва да направят всичко възможно, за да гарантират снабдяването с хранителни продукти и безопасността на храните за украинското население, като осигурят храна и чиста вода във военните зони и подобрят социалната защита, за да подсигурят уязвимото население срещу нарастващите цени на храните.
 • ЕИСК приветства факта, че ЕС вече е задействал механизма за гражданска защита на ЕС и е създал логистични центрове в съседните страни, за да насочва помощта към Украйна.
 • Организациите на гражданското общество, включително сдруженията на земеделските производители, в цяла Европа също се мобилизират, за да предоставят дарения от хранителни продукти на украинското население. Важна роля в това отношение играят и хранителните банки.

Възможни последици за ЕС от войната и от мерките, наложени от ЕС в тези области

 • Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие е преди всичко програма за мир и сигурност. Преодоляването на последиците от войната не трябва да бъде в ущърб на усилията в областта на климата и устойчивостта. Необходимо е да постигнем напредък в нейното осъществяване с един амбициозен европейски зелен пакт, особено след отправените в последния Доклад на Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC) предупреждения за бедствените последици от климатичната криза. Не можем да отлагаме необходимите стъпки за постигане на устойчивост и неутрално въздействие върху климата; могат да се предоставят само изключителни дерогации за ограничен период от време.
 • ЕС много разчита и на двете воюващи страни за внос на зърнени култури и торове и е основен износител на птиче и свинско месо за Украйна, докато Русия остава негов шести по големина търговски партньор. Поради това конфликтът неминуемо ще има тежки последици за хранително-вкусовия сектор на ЕС. Ситуацията, която през последните месеци и без друго е тревожна за земеделските стопани, пряко засегнати от огромното увеличение на цените на торовете, енергията и фуражите, няма да се подобри и ще се наложи предоставянето на допълнителна подкрепа.
 • ЕИСК счита, че макар въпросът за продоволствената сигурността да не е от непосредствено значение за ЕС, големият дял на вноса на зърнени култури, фуражи и торове от Украйна и Русия трябва да засили решимостта на ЕС за осигуряване на устойчиви продоволствени системи, като същевременно гарантира достъпна и качествена храна за всички.
 • Кризата трябва да се превърне във възможност за намаляване на зависимостта на ЕС от изкопаемите горива, суровини и торове, за опазване на стратегическите хранителни запаси на ЕС и за осигуряване на справедливо, здравословно, устойчиво и гъвкаво продоволствено снабдяване. Зависимостта е резултат от политическите провали и бездействието през последните години. Сега ЕС трябва да работи за постигане на открита стратегическа независимост на продоволствените системи на ЕС, както и да ускори прехода към възобновяеми енергийни източници и подобрения в областта на енергийната ефективност.
 • ЕИСК счита, че екологичните последици от конфликта (бомбардировки, особено в условията на изтичане на нефт/газ, инциденти в химически заводи или ядрени централи) са изключително обезпокоителни както за населението на Украйна, така и за това на ЕС. ЕС трябва да помогне за опазване на околната среда и възстановяване на щетите, причинени от войната, и да наложи наказания за екологичните престъпления, тъй като те неизбежно ще имат дълготрайни последици.

 

 

Свиване

Секция „Външни отношения“ (REX) посвети следобедната сесия на заседанието си, проведено на 9 март, на дебат за Украйна, в който участваха трима представители на украинското гражданско общество от пПовече

Секция „Външни отношения“ (REX) посвети следобедната сесия на заседанието си, проведено на 9 март, на дебат за Украйна, в който участваха трима представители на украинското гражданско общество от платформата „ЕС-Украйна“:

 1. Александър Шубин, Федерация на профсъюзите на Украйна
 2. Олена Павленко, DiXi Group, подписала Декларацията от Киев
 3. Васил Андреев, Съюз на работниците в строителството и строителната промишленост в Украйна

Те поставиха четири основни искания:

 1. непрекъсната подкрепа и помощ за украинците в Украйна и извън нея
 2. подкрепа за процеса на присъединяване на Украйна към ЕС
 3. забранена за полети зона над Украйна
 4. съществено намаляване на енергийната зависимост на ЕС от руския авторитарен режим

В последвалия дебат членовете на секция „Външни отношения“ се обединиха около мнението, че е важно да се предприемат конкретни действия в следните области:

1) Подкрепа и солидарност с Украйна и нейния народ

 • Предоставяне на хуманитарна помощ чрез организациите на членовете в съответствие с най-неотложните нужди на украинския народ
 • Непрекъснато сътрудничество с украинското гражданско общество чрез утвърдените канали като платформата на гражданското общество „ЕС-Украйна“ и чрез двустранни контакти за по-пълно удовлетворяване на текущите нужди на украинското общество

2) Санкции и по-нататъшна изолация на Русия

 • Преустановяване на сътрудничеството с Обществената палата на Руската федерация
 • Застъпничество за деактивиране на членството в международни мрежи на руски ОГО, свързани с режима
 • Изготвяне на предложение за глобална инициатива срещу дезинформацията, която да бъде въведена за борба с пропагандата на Кремъл

3) Стратегическа автономност и защита

 • Преразглеждане на Зеления пакт и диверсификация на енергийните източници в държавите членки
 • Застъпничество за прилагането на обща и ефективна отбранителна стратегия
 • Укрепване на трансатлантическия съюз
Свиване

CCMI за последиците от руското нахлуване в Украйна върху няколко стратегически отрасъла, включително отбранителната промишленост и производството на микрочипове.
Много промишлени отрасли ще Повече

CCMI за последиците от руското нахлуване в Украйна върху няколко стратегически отрасъла, включително отбранителната промишленост и производството на микрочипове.
Много промишлени отрасли ще бъдат сериозно засегнати от руската инвазия и санкциите, наложени на Русия и Беларус. Русия и Украйна имат значителен дял от вноса в ЕС не само на енергия, но и на метали като никел, мед и желязо, както и на основни суровини като неон, паладий, титан и платина. Те са от решаващо значение за няколко стратегически отрасъла, включително отбраната и производството на микрочипове.
CCMI смята, че ЕС трябва да продължи работата си по двойната цел за екологичен и цифров преход на своите промишлени екосистеми. Така ще се намали зависимостта на ЕС от вноса на енергия и суровини, както и уязвимостта му в цифровото пространство. Наред с това CCMI смята, че ЕС следва да увеличи усилията си за отворена стратегическа автономия. Това ще позволи на ЕС да бъде по-силен както в икономически, така и в геополитически план.

Свиване