Bijdragen van de afdelingen

De afdeling ECO waarschuwt dat de gevolgen van de oorlog voor de EU-lidstaten asymmetrisch zullen zijn en roept daarom op tot solidariteit en een gemeenMeer

De afdeling ECO waarschuwt dat de gevolgen van de oorlog voor de EU-lidstaten asymmetrisch zullen zijn en roept daarom op tot solidariteit en een gemeenschappelijke Europese respons om economische en sociale problemen te verzachten en billijkheid voor de Europese burgers en bedrijven te waarborgen.
Hoewel de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de als reactie op de Russische agressie ingevoerde sancties moeilijk in te schatten zijn, zal het Europese economische en financiële stelsel ongetwijfeld schade oplopen. Aangezien de gevolgen voor de EU-lidstaten asymmetrisch zullen zijn, zullen solidariteit en een gemeenschappelijke Europese respons ter verzachting van economische en sociale problemen van cruciaal belang zijn. Het moet de komende jaren de hoogste prioriteit van het economisch beleid van de EU blijven om de Europese economie op het spoor van groei, werkgelegenheid, cohesie en duurzame convergentie te brengen en te zorgen voor welvaart en billijkheid voor de Europese burgers en bedrijven.

Minder

Volgens de afdeling INT onderstreept de crisis in Oekraïne de noodzaak om bepaalde obstakels uit de weg te ruimen en de interne markt en de werking ervan te versterken.Meer

Volgens de afdeling INT onderstreept de crisis in Oekraïne de noodzaak om bepaalde obstakels uit de weg te ruimen en de interne markt en de werking ervan te versterken.

Volgens de afdeling INT onderstreept de crisis in Oekraïne de noodzaak om bepaalde obstakels uit de weg te ruimen en de interne markt en de werking ervan te versterken. Er moet vaart worden gezet achter de ontwikkeling van strategische autonomie voor Europa. Europa moet zijn eendrachtige en vastberaden voornemen om op economisch en energiegebied een onafhankelijker en meer soeverein machtsblok te worden kracht bijzetten. In dit verband moeten we op zoek naar nieuwe toeleveringsmarkten om onafhankelijk te worden van Rusland, China en de Verenigde Staten. We moeten de energiemix in de lidstaten diversifiëren.

De afdeling INT wijst erop dat de verliezen van Europese ondernemingen die door de sancties worden getroffen, moeten worden gecompenseerd. We moeten onze ondernemingen beschermen: de meeste daarvan kwamen reeds verzwakt uit de pandemie tevoorschijn door een slinkende omzet, een verminderde cashflow en stijgende schuldenlasten, en nu worden zij ook nog eens geconfronteerd met bevoorradingsproblemen ten gevolge van de oorlog in Oekraïne en de opgelegde sancties.

We moeten ook de werkgelegenheid in stand houden en de integratie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt vergemakkelijken. In dit verband heeft de sociale economie een groot potentieel en kan zij helpen bij de integratie van vluchtelingen, aangezien haar economische model in tijden van crisis zeer veerkrachtig is gebleken en wordt gekenmerkt door het scheppen van hoogwaardige banen met als doel niemand aan zijn lot over te laten.

Minder

De afdeling TEN dringt erop aan alle diplomatieke en humanitaire maatregelen te nemen die de Oekraïense bevolking kunnen helpen de toegang tot essentiële diensten, waaronder de water- en elektricitMeer

De afdeling TEN dringt erop aan alle diplomatieke en humanitaire maatregelen te nemen die de Oekraïense bevolking kunnen helpen de toegang tot essentiële diensten, waaronder de water- en elektriciteitsvoorziening, te behouden. Zij spreekt haar bezorgdheid uit over de nucleaire veiligheid, vestigt de aandacht op de noodsituatie in grote delen van de vervoerssector en dringt aan op een haalbaar plan om de energiebronnen te diversifiëren en de continuïteit en duurzaamheid van de energievoorziening in de EU te waarborgen.

Op 10 maart 2022 heeft de afdeling TEN een debat gehouden over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de werkzaamheden van de afdeling. Twee externe sprekers namen deel aan het debat:

•    Dr. Zsolt Hetesi, senior onderzoeker bij de Hongaarse Nationale Universiteit voor het Openbaar Ambt en energiedeskundige, gaf een presentatie over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de energiezekerheid en energieprijzen.
•    Serhii Prokopenko, deskundige op het gebied van jong ondernemerschap en innovatie in Oekraïne, consultant en onderzoeker nieuwe economie uit de buurt van Charkov, Oekraïne, getuigde over de dramatische situatie in het land en over de aanvallen op zijn stad.

Tijdens het debat kwamen met name de volgende punten ter sprake:

De afdeling TEN dringt erop aan alle diplomatieke en humanitaire maatregelen te nemen die de Oekraïense bevolking kunnen helpen de toegang tot essentiële diensten, waaronder met name de water- en elektriciteitsvoorziening, te behouden. Mensen die naar Europa vluchten, moeten naar behoren worden ondersteund, en alles moet in het werk worden gesteld om te zorgen voor adequate huisvesting en faciliteiten voor vluchtelingen in de gastlanden.

De bezetting van kerncentrales geeft aanleiding tot bezorgdheid over de nucleaire veiligheid van de lokale bevolking en van Europa als geheel. De afdeling TEN roept op tot volledige samenwerking met alle betrokkenen en met de Internationale Organisatie voor Atoomenergie, om de situatie in de gaten te houden en het eventuele vrijkomen van radioactiviteit te voorkomen.

De situatie in Oekraïne heeft gevolgen voor de reeds nijpende energiecrisis. Om de negatieve gevolgen van deze crisis voor de economieën van de lidstaten het hoofd te bieden, moeten concrete stappen worden gezet om vooruitgang te boeken op het gebied van strategische autonomie door vermindering van de energieafhankelijkheid. Daarom dringt de afdeling TEN aan op een haalbaar plan om de energiebronnen in de energiemix van de lidstaten te diversifiëren.

Een volledig continue en duurzame energievoorziening op de lange termijn is alleen haalbaar als het gebruik van koolstofarme of koolstofvrije energiebronnen een impuls krijgt. De afdeling TEN pleit voor versnelde investeringen in onderzoek ter ontwikkeling van nieuwe schone technologieën om ervoor te zorgen dat de EU in de toekomst op een veerkrachtig en duurzaam energiesysteem zal kunnen vertrouwen.

De afdeling TEN uit haar bezorgdheid over de noodsituatie in grote delen van de vervoerssector ten gevolge van de extreem hoge brandstof- en elektriciteitsprijzen; deze prijzen waren reeds hoog vóór het uitbreken van de oorlog in Oekraïne en hebben sindsdien ongekende niveaus bereikt. Veel bedrijven dreigen daardoor failliet te gaan.

De afdeling TEN dringt er daarom bij de Commissie op aan om bij het uitwerken van het tijdelijke crisiskader als bedoeld in de mededeling “REPowerEU: een gemeenschappelijk Europees optreden voor betaalbaardere, veiligere en duurzamere energie” de nodige aandacht te schenken aan de urgente crisis in de vervoerssector.

Minder

De afdeling SOC zegt de Oekraïense vluchtelingen alle nodige steun op lange termijn toe en prijst de solidariteit en de onvermoeibare inzet van maatschappelijke organisaties sinds het begin van de Meer

De afdeling SOC zegt de Oekraïense vluchtelingen alle nodige steun op lange termijn toe en prijst de solidariteit en de onvermoeibare inzet van maatschappelijke organisaties sinds het begin van de Russische agressie.

Zij dringt erop aan dat alle mensen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten, ongeacht hun nationaliteit, bescherming en toegang tot goede voorzieningen krijgen, en dat op adequate wijze wordt voorzien in de behoeften van kwetsbare groepen, met name vrouwen, kinderen, ouderen en personen met een handicap. In veel landen is het maatschappelijk middenveld van de ene op de andere dag in actie geschoten en werkt het samen met de autoriteiten om hulp te bieden aan Oekraïners die de oorlog zijn ontvlucht.

De EU moet financiële steun verlenen aan zowel de buurlanden van Oekraïne, om hen te helpen het hoofd te bieden aan de ongekende toestroom van vluchtelingen, als aan het maatschappelijk middenveld, zodat het zijn cruciale rol als verstrekker van humanitaire hulp en uitvoerder van integratiemaatregelen kan vervullen.

Minder

De afdeling NAT over de oorlog in Oekraïne en de noodzaak om humanitaire, economische, technische en milieubijstand te verlenen.

Meer

De afdeling NAT over de oorlog in Oekraïne en de noodzaak om humanitaire, economische, technische en milieubijstand te verlenen.

Bijstand aan Oekraïne (onder meer op economisch, technisch, humanitair, energie- en veiligheidsgebied)

 • Regeringen moeten alles in het werk te stellen om de voedselvoorziening en de voedselveiligheid voor de Oekraïense bevolking te waarborgen door in de oorlogsgebieden voedsel en schoon drinkwater te verstrekken. Ook moeten zij de sociale bescherming versterken om kwetsbare mensen te beschermen tegen de stijgende voedselprijzen.
 • Het EESC is ingenomen met het feit dat de EU het EU-mechanisme voor civiele bescherming al heeft geactiveerd en in de buurlanden van Oekraïne logistieke knooppunten heeft opgezet om de hulp aan het land te kanaliseren.
 • Maatschappelijke organisaties, waaronder verenigingen van landbouwers, uit heel Europa zetten zich ook in voor voedseldonaties aan de Oekraïense bevolking. Voedselbanken spelen in dit verband een belangrijke rol.

Mogelijke gevolgen voor de EU van de oorlog en van de naar aanleiding daarvan door de EU genomen maatregelen

 • De VN-Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling is in de eerste plaats een agenda voor vrede en veiligheid. Het aanpakken van de gevolgen van de oorlog mag niet ten koste gaan van klimaatactie en duurzaamheid. We moeten vooruitgang boeken met de uitvoering van de VN-Agenda 2030 door middel van een ambitieuze Europese Green Deal, zeker na de waarschuwingen in het meest recente IPCC-verslag over de ernstige gevolgen van de klimaatcrisis. De maatregelen die moeten worden genomen met het oog op een duurzame en klimaatneutrale EU mogen niet op de lange baan worden geschoven; alleen uitzonderlijke en tijdelijke afwijkingen kunnen worden toegestaan.
 • De EU is voor de invoer van granen en meststoffen sterk afhankelijk van de twee landen die in oorlog zijn en is een belangrijke exporteur van pluimvee- en varkensvlees naar Oekraïne, terwijl Rusland de op vijf na grootste handelspartner van de EU blijft. Het conflict zal dus onvermijdelijk ernstige gevolgen hebben voor de agrovoedingssector van de EU. De situatie die de afgelopen maanden al zorgwekkend was voor de landbouwsector, die rechtstreeks te lijden heeft onder de enorme prijsstijgingen voor meststoffen, energie en diervoeder, zal niet verbeteren en zal extra steun vereisen.
 • Het EESC is van mening dat, hoewel de voedselzekerheid in de EU niet onmiddellijk aanleiding geeft tot zorg, de aanzienlijke EU-import van granen, diervoeder en meststoffen uit Oekraïne en Rusland de EU ertoe moet aanzetten om zich krachtiger in te zetten voor duurzame voedselsystemen, en tegelijkertijd te garanderen dat hoogwaardige levensmiddelen voor iedereen betaalbaar zijn.
 • De crisis moet een kans worden om de EU minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen, grondstoffen en meststoffen, om de strategische voedselactiva van de EU te beschermen en om te zorgen voor een eerlijke, gezonde, duurzame en veerkrachtige voedselvoorziening. De afhankelijkheid van de EU op dit gebied is het gevolg van tekortschietend beleid en het uitblijven van maatregelen in de afgelopen jaren. De EU moet nu werken aan open strategische autonomie wat haar voedselsystemen betreft en vaart zetten achter de transitie naar meer hernieuwbare energie en een betere energie-efficiëntie.
 • Het EESC is van oordeel dat de milieugevolgen van het conflict (door bombardementen, olie-en gaslekken en schade aan chemische fabrieken en kerncentrales) uitermate zorgwekkend zijn, zowel voor de Oekraïense als voor de EU-bevolking. De EU moet helpen bij de bescherming van het milieu, bij het herstel van de door de oorlog veroorzaakte milieuschade en bij de bestraffing van milieumisdrijven, aangezien deze onvermijdelijk langdurige gevolgen zullen hebben.

 

 

Minder

De afdeling REX wijdde de middagsessie van haar vergadering van 9 maart aan een debat over Oekraïne. Daaraan werd deelgenomen door drie Oekraïense leden van het platform voor het maatschappelijk miMeer

De afdeling REX wijdde de middagsessie van haar vergadering van 9 maart aan een debat over Oekraïne. Daaraan werd deelgenomen door drie Oekraïense leden van het platform voor het maatschappelijk middenveld EU-Oekraïne:

 1. Alexander Shubin van de Federatie van vakbonden van Oekraïne
 2. Olena Pavlenko van de DiXi Group en ondertekenaar van de Verklaring van Kiev
 3. Vasyl Andreyev van de Oekraïense vakbond voor de bouwnijverheid en de bouwmaterialenindustrie

Zij formuleerden vier belangrijke verzoeken:

 1. Voortdurende steun en bijstand aan Oekraïners zowel in als buiten Oekraïne
 2. Ondersteuning van het toetredingsproces van Oekraïne tot de EU
 3. No-flyzone boven Oekraïne
 4. Aanzienlijke vermindering van de energieafhankelijkheid van de EU van het Russische autoritaire regime

In het daaropvolgende debat werden de leden van de afdeling Externe Betrekkingen het eens over het belang van concrete acties op de volgende gebieden:

1) Steun aan en solidariteit met Oekraïne en zijn bevolking

 • Organisatie van humanitaire hulp via de organisaties van de leden op basis van de dringendste behoeften van het Oekraïense volk
 • Voortdurende samenwerking met het Oekraïense maatschappelijk middenveld via gevestigde kanalen, zoals het platform voor het maatschappelijk middenveld EU-Oekraïne, en via bilaterale contacten, om beter te voorzien in de huidige behoeften van de Oekraïense bevolking

2) Sancties en het verder isoleren van Rusland

 • Opschorting van de samenwerking met de Civiele kamer van de Russische Federatie
 • Pleiten voor het deactiveren van het lidmaatschap van aan het regime gelieerde Russische maatschappelijke organisaties van internationale netwerken
 • Opstellen van een voorstel voor een wereldwijd initiatief inzake desinformatie ter bestrijding van de propaganda van het Kremlin

3) Strategische autonomie en defensie

 • Herziening van de Green Deal en diversificatie van de energiebronnen in de lidstaten
 • Pleiten voor de tenuitvoerlegging van een gemeenschappelijke en doeltreffende defensiestrategie
 • Versterking van de trans-Atlantische alliantie
Minder

De CCMI over de gevolgen van de Russische invasie van Oekraïne voor verschillende strategische industrieën, waaronder de defensie-industrie en de microchipproductie.
Veel industriesectoren zMeer

De CCMI over de gevolgen van de Russische invasie van Oekraïne voor verschillende strategische industrieën, waaronder de defensie-industrie en de microchipproductie.
Veel industriesectoren zullen zwaar worden getroffen door de Russische invasie en de sancties die aan Rusland en Belarus zijn opgelegd. Rusland en Oekraïne hebben een aanzienlijk aandeel in de EU-import van niet alleen energie, maar ook van metalen zoals nikkel, koper en ijzer en van essentiële grondstoffen zoals neon, palladium, titaan en platina. Deze zijn van cruciaal belang voor verscheidene strategische industrieën, waaronder de defensie-industrie en de microchipproductie.
De CCMI is van mening dat de EU moet blijven werken aan de tweeledige doelstelling van de groene en digitale transitie van haar industriële ecosystemen. Dit zal de afhankelijkheid van de EU van de invoer van energie en grondstoffen alsmede haar digitale kwetsbaarheid verminderen. Voorts is de CCMI van mening dat de EU haar inspanningen met het oog op open strategische autonomie moet opvoeren. Dit zal de EU in staat stellen om zowel in economisch als in geopolitiek opzicht sterker te worden.

Minder