Europeiskt migrationsforum

I januari 2015 organiserade EESK i samarbete med Europeiska kommissionen den första upplagan av det europeiska migrationsforumet. Det utvecklades ur det europeiska integrationsforumet, som ägde rum 11 gånger mellan 2009 och 2014.

Det europeiska migrationsforumet är en plattform för dialog mellan det civila samhället och EU:s institutioner i frågor som rör migration, asyl och integration av tredjelandsmedborgare. Där samlas, minst en gång om året, företrädare för organisationer i det civila samhället, de lokala och regionala myndigheterna, medlemsstaterna och EU-institutionerna.

Syftet med forumet är att förbättra samordningen och samarbetet mellan nyckelaktörer inom det europeiska flernivåstyret av migrationen. Forumet har som målsättning att tillhandahålla mer information om den senaste politiska utvecklingen, men också att samla in uppgifter om hur den europeiska politiken genomförs på regional och lokal nivå och gräsrotsnivå. Det bör bidra till att öka förståelsen av de huvudsakliga utmaningar som organisationer i det civila samhället och arbetsmarknadens parter ställs inför på området och hitta sätt att ge dem bättre stöd i deras insatser att ta itu med migranternas behov.

Forumets sekretariat sköts av personal från EESK:s sektion för sysselsättning, sociala frågor och medborgarna (SOC).