O nas

This page is also available in

„Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji [pomaga] Ekonomsko-socialni odbor [...], ki [opravlja] svetovalno funkcijo.“

Pogodba o EU, člen 13

329 članov

za 5 let





 •  




 •  




 •  




 •  




 •  




 •  




 •  




 •  




 •  




 •  




 •  




 •  




 •  




 •  




 •  




 •  




 •  




 •  




 •  




 •  




 •  




 •  




 •  




 •  




 •  




 •  




 •  

Člani?

Delodajalci, sindikalisti in predstavniki organizacij s področja sociale, zaposlovanja, gospodarstva in kulture. Imenuje jih Svet na predlog držav članic za petletni mandatz možnostjo podaljšanja.

3 skupine

 • delodajalci I. skupina
 • delojemalci II. skupina
 • organizacije civilne družbe III. skupina
predsednik 2 podpredsednika dvoinpolletni mandat

Naše delo: mnenja

Evropska komisija, Parlament ali Svet > ZAPROSILO
EESO > NA LASTNO POBUDO
predsedstvo > ODOBRITEV
poročevalec in študijska skupina člane imenujejo skupine
poročevalec > OSNUTEK MNENJA (pogosto s pomočjo študijske skupine)
strokovne skupine> RAZPRAVA > SOGLASJE
 • delodajalci I. skupina
 • delojemalci II. skupina
 • organizacije
  civilne
  družbe
  III. skupina
PLENARNO ZASEDANJE > GLASOVANJE O MNENJIH
SPREJETO MNENJE se pošlje EU institucijam in objavi na ustrezen način

Delovna telesa

 • ECO
 • INT DSMO
 • TEN
 • SOC LMO
 • NAT SDO
 • REX
 • CCMI
 • ESG
 • LG
 • FFRL

6 strokovnih skupin

ECO
Ekonomska in monetarna unija ter ekonomska in socialna kohezija
INT
Enotni trg, proizvodnja in potrošnja
TEN
Promet, energija, infrastruktura in informacijska družba
SOC
Zaposlovanje, socialne zadeve in državljanstvo
NAT
Kmetijstvo, razvoj podeželja in okolje
REX
Zunanji odnosi

1 komisija

CCMI
Posvetovalna komisija za spremembe v industriji

3 opazovalne skupine

DSMO
Opazovalna skupina za digitalni prehod in enotni trg
SDO
Opazovalna skupina za trajnostni razvoj
LMO
Opazovalna skupina za trg dela

3 drugi organi

ESG
Ad hoc skupina za evropski semester
LG
Povezovalna skupina
FRRL
Ad hoc skupina za temeljne pravice in pravno državo


Izjava o poslanstvu EESO

EESO kot akter evropskega povezovanja prispeva h krepitvi demokratične legitimnosti in učinkovitosti Evropske unije s tem, ko organizacijam civilne družbe držav članic omogoča, da predstavijo svoja stališča na evropski ravni.

Ima tri glavne naloge:

 • prispeva k temu, da so evropske politike in zakonodaja bolje prilagojene razmeram na področju gospodarstva, družbe in državljanstva, in sicer tako, da s pomočjo izkušenj in reprezentativnosti svojih članov, dialoga in iskanja soglasja, ki je v splošnem interesu, pomaga Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropski komisiji;
 • kot institucionalni forum za zastopanje, obveščanje, izražanje stališč in razpravo organizirane civilne družbe spodbuja razvoj bolj participativne in državljanom bližje Evropske unije;
 • spodbuja vrednote, na katerih temelji evropsko povezovanje, in si v Evropi in po vsem svetu prizadeva za močnejšo demokracijo, participativno demokracijo in vlogo organizacij civilne družbe.

Delo EESO

EESO je posvetovalno telo, ki predstavnikom evropskih družbeno-poklicnih interesnih skupin in drugim nudi uradno platformo za izražanje stališč o vprašanjih EU. Njegova mnenja se posredujejo Svetu, Evropski komisiji in Evropskemu parlamentu. Pri sprejemanju odločitev na ravni EU ima tako ključno vlogo.

Ožje predsedstvo

Nastanek

Ekonomsko-socialni svet je bil ustanovljen leta 1957 z Rimskima pogodbama, da bi gospodarske in socialne interesne skupine vključil v vzpostavitev skupnega trga in zagotovil institucionalno strukturo za obveščanje Evropske komisije in Sveta ministrov o vprašanjih Evropske skupnosti.

Enotni evropski akt (1986), Maastrichtska pogodba (1992), Amsterdamska pogodba (1997) in Pogodba iz Nice (2000) so okrepili vlogo EESO.

Sestava

EESO šteje 329 članov, ki prihajajo iz gospodarskih in socialnih interesnih skupin v Evropi.

Člane predlagajo vlade držav članic, imenuje pa jih Svet Evropske unije, in sicer za obdobje petih let z možnostjo podaljšanja. Zadnja prenova mandata je bila oktobra 2020 za mandatno obdobje 2020–2025.

Člani pripadajo eni od treh skupin:

Število članov na državo članico:

 • Francija, Nemčija in Italija: 24
 • Poljska in Španija: 21
 • Romunija: 15
 • Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka, Grčija, Madžarska, Nizozemska, Portugalska in Švedska: 12
 • Hrvaška, Danska, Finska, Irska, Litva in Slovaška: 9
 • Latvija, Slovenija in Estonija: 7
 • Ciper in Luksemburg: 6
 • Malta: 5

Mandat članov

Naloga članov je Svetu, Komisiji in Evropskemu parlamentu pripraviti mnenja o zadevah v evropskem interesu.

Svetovalna vloga

Komisija in Svet se morata v nekaterih primerih obvezno posvetovati z EESO, v drugih primerih pa to ni obvezno. EESO lahko sprejme tudi mnenja na lastno pobudo. Z Enotnim evropskim aktom (z dne 17. februarja 1986) in Maastrichtsko pogodbo (z dne 7. februarja 1992) se je razširil seznam vprašanj, o katerih se je treba posvetovati z EESO. Z Amsterdamsko pogodbo so bila dodana še nova področja, na katerih je potrebno posvetovanje z EESO, in možnost, da se z njim posvetuje tudi Evropski parlament. EESO na leto pripravi v povprečju 170 posvetovalnih dokumentov in mnenj (od tega okrog 15 % na lastno pobudo). Vsa mnenja se posredujejo organom odločanja EU in nato objavijo v Uradnem listu EU.

Vloga informiranja in vključevanja

EESO je v zadnjih nekaj letih okrepil svojo vlogo v Evropski uniji in presegel svojo osnovno vlogo, ki mu je bila dodeljena s Pogodbama. Deluje namreč kot forum za enotni trg in ob podpori drugih organov EU gosti vrsto dogodkov, katerih cilj je EU približati ljudem.

Organizacija

1. Ožje predsedstvo in predsedstvo

EESO vsaki dve leti in pol izvoli svoje predsedstvo s predsednikom in dvema podpredsednikoma, izbranima iz vsake od treh skupin po načelu rotacije.

Predsednik je odgovoren za ustrezno vodenje dela EESO. Pomagata mu podpredsednika, od katerih je eden pristojen za komuniciranje, drugi pa za proračun.

Predsednik zastopa EESO pred drugimi organi in institucijami.

Skupna poročila o odnosih z EFTA, državami Srednje in Vzhodne Evrope, Unijo arabskega Magreba (AMU), afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami (AKP), Latinsko Ameriko in preostalimi tretjimi državami ter Evropo državljanov so v pristojnosti predsedstva in predsednika EESO.

Glavna naloga predsedstva je organizacija in usklajevanje dela organov EESO ter določanje političnih smernic zanje.

2. Strokovne skupine

Odbor ima šest strokovnih skupin:

 • Ekonomska in monetarna unija ter ekonomska in socialna kohezija (ECO)
 • Enotni trg, proizvodnja in potrošnja (INT)
 • Promet, energija, infrastruktura in informacijska družba (TEN)
 • Zaposlovanje, socialne zadeve in državljanstvo (SOC)
 • Kmetijstvo, razvoj podeželja in okolje (NAT)
 • Zunanji odnosi (REX)

Posvetovalni odbor za spremembe v industriji (CCMI) je bil vključen v strukturo EESO po prenehanju veljavnosti Pogodbe ESPJ julija 2002.

3. Študijske skupine

Mnenja strokovnih skupin pripravijo študijske skupine, ki običajno štejejo 12 članov, vključno s poročevalcem. Študijski skupini lahko pomagajo svetovalci.

4. Pododbori

EESO lahko ustanovi začasne pododbore za obravnavo posebnih vprašanj. Ti pododbori delujejo na enak način kot strokovne skupine.

5. Plenarna zasedanja

EESO se načeloma devetkrat letno sestane na plenarnem zasedanju. Mnenja se na plenarnih zasedanjih sprejemajo z navadno večino na podlagi mnenj strokovnih skupin. Posredujejo se institucijam in objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

6. Generalni sekretariat

EESO ima v podporo generalni sekretariat, ki ga vodi generalni sekretar. Ta poroča predsedniku, ki zastopa predsedstvo.

EESO ima približno 700 zaposlenih. EESO in Odbor regij si od 1. januarja 1995 delita nekatere službe, kot so logistika, IT in prevajanje.

Downloads

Kaj lahko EESO naredi za vas – 2023

2022 – A Year in Review

The PowerPoint presentation of the Committee 2021

The EESC in the interinstitutional framework

EESC meetings calendar 2023

Annual activity report 2022

Annual activity report 2021

Annual activity report 2020

Annual activity report 2019

Annual Activity Report 2018

Annual Activity Report 2017